De medezeggenschapsraad is de raad die beleidsmatig een belangrijk rol speelt in de school. De raad heeft instemmingsrecht op een aantal beleidsmatige onderwerpen en op veel andere onderwerpen adviesrecht. De A. Bekemaschool heeft een actieve medezeggenschapsraad die bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De raad vergadert 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. De raad wordt door de directie geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op school en de directie betrekt de raad bij zoveel mogelijk beleidsontwikkelingen.

Jaarplan_MR_A.Bekemaschool-2020-2021.pdf

De volgende leden zijn lid van de raad:
Ouders
Bram Munnichs (voorzitter) 
Vera Spaan
Saskia Balkaran 

Leerkrachten
Rob Falize / Melanie Doulat
Juliette Poulen
Sharon de Vos

De raad heeft een eigen brievenbus beneden in de hal waar ouders hun vragen kunnen deponeren. Ook heeft de raad een eigen e mail adres: abekemaschoolmr@gmail.com.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.