Missie

We willen alle kinderen vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden voorbereiden op de toekomst. We gaan uit van de verscheidenheid van elk kind. Elk kind heeft een unieke achtergrond en een unieke leefsituatie. Elk kind heeft zijn of haar eigen talenten en leerbehoeften. Vrijheid, ruimte, verantwoordelijkheid bieden kinderen de mogelijkheid om vanuit hun eigenheid te leren.

Visie

Op de A.Bekemaschool leren kinderen om inzicht in zichzelf te krijgen, in een ander en in de wereld om zich heen. Onze school biedt een veilige omgeving waar de kinderen zich prettig voelen en waar met plezier en enthousiasme wordt gewerkt.

In onze leerrijke omgeving hebben we hoge verwachtingen.

In de school leven, werken en leren de leerlingen, het onderwijsteam en de ouders volgens de kernwaarden plezier, samen, veiligheid, eigenaarschap en inspiratie.

We streven naar optimale fysieke beweging en stimuleren creativiteit.

In een positieve sfeer krijgt iedereen de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. Zo ontplooien onze leerlingen zich tot sociale, betrokken mensen, die onderdeel zijn van een gemeenschap waaraan zij een bijdrage leveren. Als de leerlingen de A. Bekemaschool verlaten, weten zij waar hun talenten liggen en wat zij nodig hebben om de volgende stap te zetten in hun leven.

Kernwaarden

A. Eigenaarschap: Hieronder verstaan wij: 

Elke partij is op zijn manier geschikt om zijn rol binnen de schoolomgeving invulling te geven. 
We accepteren van elkaar dat er fouten gemaakt worden; van fouten leren we. 
We stimuleren bij elkaar dat we fouten durven maken. 
We gaan met elkaar in gesprek over de voortgang. 
 
Ouders: Ouders laten een actieve houding zien om zich te informeren over het leren van hun kind. Zij nemen, waar mogelijk, deel aan de binnen schoolse activiteiten. 
 
Leerlingen: Hebben zicht op hun eigen voortgang en ontwikkeling. Ze kunnen zelf benoemen waar zij aan werken en praten mee over het verloop van dit proces. Daarnaast brengen kinderen zelf onderwerpen en ideeën in waar ze over willen leren. Leerlingen zijn in staat om hun leerproces in welke vorm dan ook zichtbaar te maken en aan elkaar te presenteren.  
 
Het team: Maakt het leren zichtbaar. Zij begeleiden de leerlingen in hun leerproces, waarbij ze een balans houden tussen een sturende en begeleidende rol. Leerkrachten geven de ruimte aan kinderen voor hun eigen inbreng op het leerproces. Het team wordt in staat gesteld om zich optimaal te ontwikkelen, op interpersoonlijk vlak en in samenwerkingsverband.  
 
B. Veiligheid: Veiligheid is één van de voorwaarden om te kunnen functioneren/groeien. 
 
We creëren ten allen tijden een veilige schoolomgeving. 
We streven ernaar dat iedereen elkaar met respect behandelt en elkaar in hun waarde laat. 
Iedereen krijgt de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. 
We praten met elkaar en niet over elkaar. 
 
Ouders: Houden zich aan de gedragsregels van de school en stimuleren hun kinderen om hetzelfde te doen. Ouders zijn respectvol in taal en toon naar de leerkrachten, kinderen en andere ouders van de school. 
 
Leerlingen: Krijgen de ruimte om zichzelf te uiten in mening en gevoel. Leerlingen om hen heen accepteren dat. Leerlingen zijn in staat om passend om te gaan met diversiteit binnen een groep, de school en daarbuiten. 
 
Het team: Teamleden zijn in woord en gebaar een voorbeeld voor de leerling en de ouders. Zij hebben zicht op wat er speelt in de organisatie en zijn in staat daar adequaat op te reageren. Zij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De leerkracht staat open voor informatie vanuit ouders met betrekking tot de ontwikkeling van het kind.  
 
Plezier: Als je plezier uitstraalt dan heeft dit een positieve invloed op de ervaren werkdruk en een positieve weerslag op de kinderen.  
Goede gedragingen die minstens nagestreefd worden zijn groeten, moeite doen om elkaar te helpen, aandacht en belangstelling voor elkaar hebben, een ander ‘zien’.  
 
Ouders: Ouders dragen bij aan een positieve sfeer in en rond de school. Zij doen graag mee met activiteiten die op school worden georganiseerd. Positieve geluiden vanuit ouders worden met de school en onderling tussen ouders gedeeld.  
 
Leerlingen: De leerlingen staan stil bij de successen die zij ervaren. Hier vertellen zij elkaar en hun omgeving over. Dit maakt onder andere dat zij met plezier naar school toe willen gaan.  
 
Het team: De positieve sfeer en gedenkwaardige momenten worden door de school gedeeld met ouders via het oudercommunicatiesysteem. Teamleden hebben ruimte om ook informeel tijd met elkaar door te brengen, waar humor een belangrijke rol speelt. Zij staan regelmatig stil bij successen en behaalde resultaten binnen de school. Teamleden helpen en ondersteunen elkaar. Er is aandacht voor elkaar. 
 
C. Inspiratie: Wij streven naar bezieling en optimale beleving van de lesstof. 
 
Ouders: Ouders schenken thuis aandacht aan de onderwerpen die op school aan bod komen. Waar mogelijk ondernemen zij aansluitende activiteiten om de stof ‘vers’ te houden en hun kinderen nieuwsgierig te houden over het thema. Kinderen worden gestimuleerd om thuis voorwerpen op te zoeken en mee te brengen om op school verder over te vertellen. 
 
Leerlingen: Leerlingen denken actief na of gaan op zoek naar aanvullende informatie wat betreft de leerstof op school. Ze weten wat ze willen vertellen en inspireren daardoor hun klasgenoten om ook mee te denken over het onderwerp. Hierdoor stellen kinderen aanvullende onderzoeksvragen die zij samen beantwoorden tijdens de activiteiten op school.  
 
Het team: Leerkrachten geven de leerlingen ruimte om zelf op zoek te gaan naar de onderzoeksvragen die kinderen stellen tijdens het leerproces.  
Onderling krijgen teamleden tijd en ruimte om elkaar te informeren en inspireren zodat zij leren van- en met elkaar.  
 
D. Samen: Alle partijen stimuleren elkaar en werken aan een gevoel van gezamenlijkheid rondom de school. Leerkrachten en ouders trekken gezamenlijk op met de leerlingen, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. We maken gebruik van een elkaars kwaliteiten.  
 
Ouders: Ouders trekken gezamenlijk, met een open houding, op met de leerkracht zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
Leerlingen: Leerlingen zijn in staat om van en met elkaar te leren. In dit leerproces kunnen zij verschillende rollen vervullen en ontdekken op deze manier hun eigen leerpunten en kwaliteiten.  
 
Het team: Leerkrachten stimuleren leerlingen in het aanleren van goede vaardigheden om samen tot leren te komen. Hierin begeleidt de leerkracht het proces en evalueert regelmatig met de leerlingen en collega’s om dit te bevorderen. Gezamenlijk is het team verantwoordelijk voor alle aspecten van de schoolorganisatie. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het fysiek netjes houden van alle ruimten en materialen binnen de school.