De A. Bekemaschool vraagt ouders om een financiële bijdrage waarmee de verschillende activiteiten, vieringen, sportdag en het schoolreisje betaald kunnen worden.

Het vastgestelde bedrag voor de ouderbijdrage is een minimum; u mag ook meer betalen. De ouderbijdrage is voor de groepen 1 t/m 7 vastgesteld op € 50: €35 voor het schoolreisje plus €15 voor overige activiteiten. Groep 8 is een uitzondering: €100 euro voor het schoolkamp plus €15 voor overige activiteiten.

De bijdrage is vrijwillig. Echter, als ouders het deel dat is bestemd voor het schoolreisje niet betalen, kan hun kind niet mee met het schoolreisje. Wij willen graag dat alle kinderen met het schoolreisje mee kunnen gaan en bieden ouders daarom de mogelijkheid voor een betalingsregeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u dit aanvragen bij de directie.
Het bedrag voor de oudercommissie wordt met instemming van de MR vastgesteld. De oudercommissie legt verantwoording af over de besteding van het geld bij de MR. Elk najaar blikt de commissie terug met een jaarverslag en ook vooruit met een begroting voor het komende jaar.

Betaling
Ouders kunnen het geld betalen via rekeningnummer NL81INGB0004719067, ten name van Oudercommissie A. Bekemaschool, Duivendrecht.