De A. Bekemaschool vraagt ouders om een vrijwillige financiële bijdrage waarmee de verschillende activiteiten, vieringen, sportdagen en het schoolreisje betaald kunnen worden.

 

Het vastgestelde bedrag voor de ouderbijdrage is een minimum, maar u mag natuurlijk ook meer bijdragen als u dat wenst. De ouderbijdrage is voor de groepen 1 t/m 7 vastgesteld op € 55, waarvan €35 voor het schoolreisje en €20 voor overige activiteiten. Groep 8 is een uitzondering met een ouderbijdrage van €125. Hiervan is voor het schoolkamp €105 voor kamp en €20 voor andere activiteiten.

 

De bijdrage is vrijwillig. Wanneer ouders de bijdrage voor het schoolreisje niet of niet in één keer kunnen betalen is er de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen. Indien u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u dit aanvragen bij de directie. Let wel! De bijdrage is vrijwillig, u bent niet verplicht deze over te maken. Uiteraard zullen kinderen van ouders die de bijdrage niet betalen, niet worden buitengesloten van de genoemde activiteiten: iedereen doet mee!

Het bedrag voor de oudercommissie wordt met instemming van de MR vastgesteld. De oudercommissie legt verantwoording af over de besteding van het geld bij de MR. Elk najaar blikt de commissie terug met een jaarverslag en ook vooruit met een begroting voor het komende jaar.

 

Betaling

Ouders kunnen het geld betalen via rekeningnummer NL81INGB0004719067, ten name van Oudercommissie A. Bekemaschool, Duivendrecht.

 

NB. Helaas is het niet mogelijk contant te betalen.