Aanmelden en plaatsing Bekemaschool

Er is veel belangstelling voor onze school en daarom informeren wij u graag over de aanmeld- en inschrijfprocedure.

Informatiebijeenkomst
Een aantal keren per jaar organiseren wij een informatieochtend voor ouders die zich willen oriënteren op onze school. Tijdens deze ochtend maakt u kennis met de school, het gebouw en vooral met onze bijzondere manier van werken. U maakt kennis met de directeur en er is gelegenheid om in de school te kijken en de kinderen aan het werk te zien. Wij raden u aan om aan de informatie bijeenkomst deel te nemen, omdat ons onderwijs en onze onderwijsomgeving echt anders is. We willen graag dat u heel bewust kiest voor onze aanpak.

Voor deze rondleiding kunt u zich zowel schriftelijk met de naam en geboortedatum van uw kind ( bekema.info@askoscholen.nl) als telefonisch (020- 6993100) aanmelden bij de administratie. De volgende informatiebijeenkomsten zijn gepland, van 9.00 uur tot 10.30 uur

14 september 2020 verplaatst naar 16 september 2020 met afwijkende tijd (u kunt zich niet meer aanmelden)
29 januari 2021 (gesloten)
26 maart 2021

Aanmeldformulier/ inschrijfformulier
U kunt uw kind vanaf 2 jaar inschrijven op onze school met een aanmeldformulier/ inschrijfformulier. Het aanmeldformulier/ inschrijfformulier kunt u op verschillende manieren ontvangen. Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u het meenemen. U kunt het formulier ook afhalen bij de administratie of hier downloaden. Het aanmeldformulier/inschrijfformulier is ook als bijlage bij de schoolgids toegevoegd.

U kunt het aanmeldformulier/ inschrijfformulier inleveren bij de administratie van de school samen met een kopie BSN (NL ID kaart of NL paspoort) van uw kind. Vanaf het moment dat uw kind ongeveer 3,5 jaar is, krijgt u bericht of uw kind geplaatst is. We hanteren hierbij de data van het plaatsingsbeleid die ook in Amsterdam worden gehanteerd.

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn:
Voor kinderen geboren tussen
1 januari en 30 april 2018: 2 juni 2021
1 mei en 31 augustus 2018: 2 november 2021
1 september en 31 december 2017 8 maart 2021

Plaatsing
De plaatsing vindt plaats op de dag na de uiterste inleverdatum. Ouders krijgen in die week een bevestiging van de plaatsing.

De directie hanteert bij de plaatsing de volgende voorrangsregels:
Indien uw kind al een broertje of zusje op school heeft, krijgt het voorrang op de andere kinderen
We hanteren de volgende volgorde met betrekking tot postcode gebied:
1115 Duivendrecht
1112 Diemen
1101 t/m 1109 Amsterdam Zuid Oost

Kinderen die in december en juni/juli jarig zijn kunnen niet meteen met hun verjaardag starten.

Zij – instroom
Elk kind dat ouder is dan 4 jaar en reeds een andere basisschool heeft bezocht, valt niet onder bovenstaande aanmeldprocedure.
Indien u uw kind wilt inschrijven op onze school, omdat u bijvoorbeeld verhuisd bent, schrijft u dan een mail met de volgende gegevens van uw kind:
de naam, geboortedatum, postcode (waar uw kind geregistreerd staat bij de gemeente), wat de huidige school is en waarom u uw kind bij ons op school geplaatst wilt hebben.

De directeur of onze IB-er neemt dan contact met u op. Zij geven u dan informatie over de mogelijkheden. Indien de school vol is (maximale groepsgrootte is 30), zal de school dit duidelijk aangeven aan de ouders. Ouders kunnen in dit geval schriftelijk een verzoek indienen om geplaatst te worden op de wachtlijst. Dit verzoek is gericht aan de directie.

Indien er ruimte is om een kind te plaatsen heeft de school een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat de school samen met de ouders en de school van herkomst zal onderzoeken of onze school een geschikte plek is voor het kind of dat een andere school geschikter is. School verwacht van ouders dat zij met de school van herkomst gesproken hebben over de redenen voor vertrek. Wij nemen contact op met de school van herkomst voor informatie over het kind. Wij verwachten dat ouders hieraan mee werken.

Wanneer uw kind een zorgtraject heeft en/of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor uw kind is afgegeven, dan is de kans groot dat we uw kind niet het passende onderwijs kunnen geven wat hij/zij nodig heeft.

Kennismaking
Na de plaatsing krijgt u een uitnodiging om kennis te maken met de leerkracht en mogelijk met de intern begeleider indien u aangegeven heeft dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. U spreekt met de leerkracht af wanneer uw kind voor het eerst op school zal komen.
Tijdens dit kennismakingsgesprek levert u het overdrachtsformulier van het kinderdagverblijf of van de peuterspeelzaal in bij de leerkracht.

Wachtlijst
Indien u dit wenst is het mogelijk om op een wachtlijst te komen staan. Het gebeurt immers wel dat gezinnen verhuizen en er toch nog ruimte ontstaat. Ons advies is wel om uw kind in te schrijven op een andere basisschool. U kunt uw kind inschrijven op de wachtlijst door dit schriftelijk te melden bij de directie van de school. Hierbij graag het ingevulde aanmeldformulier/inschrijfformulier bijvoegen.

Ingangsdatum plaatsingsbeleid
Het plaatsingsbeleid geldt vanaf 1 maart 2017. Ouders die voor deze datum een toezegging tot plaatsing hebben gekregen in de vorm van een schriftelijke bevestiging behouden deze toezegging.