Aanmelding en plaatsing
Graag informeren wij u over de aanmeld-en inschrijfprocedure.

Aanmelden
Ouders/verzorgers die interesse hebben in de A. Bekemaschool kunnen telefonisch een afspraak maken voor een rondleiding of kunnen het contactformulier, waarin ook de geboortedatum van hun kind(eren) wordt vermeld, invullen (zie het kopje Contact).


Wanneer zij na de rondleiding enthousiast zijn over de school, kunnen zij in overleg met de directeur overgaan tot aanmelden. Zij kunnen schriftelijk aanmelden door middel van het aanmeldformulier invullen en vervolgens inleveren op de school bij de administratief medewerker. Het aanmelden bij een school gebeurt altijd schriftelijk. Ouders spreken met deze schriftelijke aanmelding hun voorkeur uit voor plaatsing op die school.

Zodra het aanmeldformulier in bezit is van de school, ontstaat de zorgplicht. Wanneer het
aanmeldformulier is ingeleverd, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Doel van dit gesprek is af te stemmen of de A. Bekemaschool een passende school is voor uw kind. Tijdens dit gesprek worden de eventuele ondersteuningsbehoeften van het kind in kaart gebracht. Graag maken wij ook kennis met het kind dat wordt aangemeld.
Vervolgens zullen intern de mogelijkheden van de plaatsing van het kind worden verkend. Indien er ruimte is om een kind te plaatsen heeft de school een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat de school samen met de ouders zal onderzoeken of onze school een geschikte plek is voor het kind of dat een andere school geschikter is. Het maximale aantal leerlingen per groep bedraagt 30. De onderzoeksperiode mag in principe maximaal 6 weken duren. Bij bepaalde uitzonderingen mag deze periode nog 2-4 weken langer duren. Bijvoorbeeld als er nog aanvullend onderzoek nodig is om in te kunnen schatten of de A. Bekemaschool de best passende plek is voor het kind. Ouders zullen vanzelfsprekend betrokken worden bij deze procedure. In dit verband zal het ondersteuningsprofiel van de school onder de aandacht worden gebracht.

Kinderen kunnen vanaf hun 3e jaar worden aangemeld. Rond 3 jaar en 6 maanden ontvangen de ouders van het ingeschreven kind een bewijs van inschrijving.

Soms worden kinderen aangemeld nog voordat zij 3 jaar zijn. In dat geval spreken we van een vooraanmelding en gaat de zorgplicht nog niet in. Wij onderzoeken eerst zelf of een passend aanbod geboden kan worden. Dit wordt gedaan op basis van de Wet Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Daarbij spelen drie factoren een belangrijke rol:
-de (on)mogelijkheden van het kind
-de (on)mogelijkheden van de school
-de wensen van de ouders

Als de plaatsing een onevenredige belasting vormt voor de school, is dit een argument om de leerling niet toe te laten. De school moet dan een andere school vinden die het kind kan toelaten. Als het kind jonger is dan 3 jaar bij aanmelding, geldt als datum aanmelding de datum van de 3e verjaardag.

Inschrijven
Inschrijven gebeurt nadat de directeur namens het bevoegd gezag van de school (schoolbestuur) een positief toelatingsbesluit genomen heeft. De directeur of namens deze de administratief medewerkster, informeert vervolgens de ouder(s)/verzorger(s).
De ouder(s)/verzorger(s) krijgen het inschrijfformulier van de directeur. Zij leveren deze ingevuld in bij de directeur of bij diens afwezigheid de administratief medewerkster.
De administratief medewerkster stuurt de ouders een bevestiging van inschrijving.
De directeur overlegt met de leerkrachten van unit Terra over de groep van plaatsing. Zo nodig wordt de intern begeleider betrokken bij dit overleg. Bv. als er signalen zijn dat er sprake is van een zorgbehoefte.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen vooraf hun voorkeur kenbaar maken wat betreft vriendjes of vriendinnetjes. Zo mogelijk wordt het verzoek toegekend.
Bespreekpunten tijdens het overleg tussen de directeur en de leerkrachten van unit Terra:
• Broertjes-zusjes: nieuwe leerlingen worden bij voorkeur niet in de groep geplaatst bij een broertje     of zusjes.
• Vriendje- vriendinnetje: in geval de ouder(s)/verzorger(s) een voorkeur hiervoor aangeven, wordt     bekeken of deze kan worden gehonoreerd.
• Verhouding jongens-meisjes: het streven is een ongeveer gelijke verhouding.

 

Wennen
Om aan de school te wennen mogen kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden in overleg met de school een aantal dagdelen komen kennismaken. Dit gaat in afstemming tussen school en ouder(s)/verzorger(s). Deze kinderen zijn verzekerd via ASKO en vallen ook onder verantwoording van ASKO.

De leerkracht (of één van de leerkrachten) van de groep van plaatsing neemt contact op met de ouders/verzorgers voor een kennismaking met ouders en kind, vóórdat het kind definitief start. Dit vindt plaats na schooltijd.
Tijdens dit kennismakingsgesprek levert u het overdrachtsformulier van het kinderdagverblijf of van de peuterspeelzaal in bij de leerkracht.
Op deze manier is er ruimte en tijd voor ouders en leerkracht om elkaar te informeren en vragen te stellen. Tijdens dit moment maakt de leerkracht afspraken over een aantal dagdelen om te wennen, in ieder geval twee. Meer kan en vindt in overleg plaats tussen ouders en leerkracht(en). Het wennen vindt plaats in de groep van plaatsing.

Wanneer wennen? Startdatum? Uitzonderingen?
De hoofdafspraak is dat kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden in ieder geval 2 dagdelen in de aanstaande groep komen wennen.

Wanneer het kind 4 jaar is geworden kan het beginnen op school. Kinderen die 4 jaar zijn geworden in een weekend, starten op maandag na dit weekend. Kinderen die in een vakantie 4 jaar worden starten op de eerste schooldag na deze vakantie.

Uitzonderingen
Kinderen die in de laatste week voor de zomervakantie vier jaar worden, komen niet meer naar school. De reden hiervan is dat deze kinderen na de zomervakantie bij andere kinderen zullen zitten en het beter is dat zij met deze leerlingen starten. Deze kinderen komen niet apart wennen, zij starten direct per de eerste schooldag na de zomervakantie. Het is dus zaak dat ruim vóór de zomervakantie de directeur het initiatief neemt voor een overleg met de leerkrachten van unit Terra. Er vinden in dit geval geen wenmomenten plaats, maar wel een kennismaking met de leerkracht van de groep waarin het kind na de zomervakantie wordt geplaatst.
In ieder geval in de derde week na de zomer gaat het kind in principe de volledige week naar school. In overleg tussen de leerkracht en de ouders, wanneer dit in belang is van het kind, kan hiervan worden afgeweken. Bijvoorbeeld, omdat een dagdeel passender is in plaats van een hele dag.

De directie hanteert bij de plaatsing een postcodebeleid en de volgende voorrangsregel:
Indien uw kind al een broertje of zusje op school heeft, krijgt het voorrang op de andere kinderen
We hanteren de volgende volgorde met betrekking tot postcodegebied:
1115                  Duivendrecht
1114                  Amsterdam-Duivendrecht
1111, 1112         Diemen-Zuid en Diemen-Centrum
1111, 1113         Diemen-Noord
1101 t/m 1109 Amsterdam Zuid Oost

Zij – instroom
Elk kind dat ouder is dan 4 jaar en reeds een andere basisschool heeft bezocht, valt niet onder
bovenstaande aanmeldprocedure.
Indien u uw kind wilt inschrijven op onze school, omdat u bijvoorbeeld verhuisd bent, is het belangrijk dat u eerst telefonisch contact opneemt met de directeur of de intern begeleider van de school. Zij geven u dan informatie over de mogelijkheden.
Indien de betreffende groep vol is (maximale groepsgrootte is 30) of er sprake is van een beperkte capaciteit door een complexe ondersteuningsbehoefte, dan zal de school dit duidelijk aangeven aan de ouders.
Dit verzoek is gericht aan de directie.
Indien er ruimte is om een kind te plaatsen heeft de school een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat de school samen met de ouders en de school van herkomst zal onderzoeken of onze school een geschikte plek is voor het kind of dat een andere school geschikter is.
Deze periode mag in principe maximaal 6 weken duren. Bij bepaalde uitzonderingen mag deze periode nog 2-4 weken langer duren. Bijvoorbeeld als er nog aanvullend onderzoek nodig is om in te kunnen schatten of de leerling bij ons op school kan zijn.
School verwacht van ouders dat zij met de school van herkomst gesproken hebben over de redenen voor vertrek.
Wij nemen contact op met de school van herkomst voor informatie over het kind.
Wij verwachten dat ouders hieraan meewerken.
Wanneer uw kind een zorgtraject heeft en/of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor uw kind is afgegeven, dan is de kans groot dat we uw kind niet het passende onderwijs kunnen geven wat hij/zij nodig heeft.