Rondleiding
Graag informeren wij u over de inschrijfprocedure.

Inschrijven
Ouders/verzorgers die interesse hebben in de A. Bekemaschool kunnen een afspraak maken voor een rondleiding en een informatief gesprek via het contactformulier, waarin u de geboortedatum en naam van uw kind aangeeft: zie het kopje Contact.

Tijdens het informatief gesprek informeert de directeur u over de inschrijfprocedure.

Doel van dit gesprek is af te stemmen of de A. Bekemaschool een passende school is voor uw kind. Tijdens dit gesprek worden ook de eventuele ondersteuningsbehoeften van het kind in kaart gebracht. Wij verzoeken u uw kind mee te brengen. Uw kind kan tijdens de rondleiding alvast een indruk krijgen van onze school.

Intern zullen de mogelijkheden van plaatsing van uw kind worden verkend. Indien er ruimte is om uw kind te plaatsen heeft de school een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat de school samen met de ouders zal onderzoeken of onze school een geschikte plek is voor uw kind of dat een andere school geschikter is. Het maximale aantal leerlingen per groep bedraagt 30. De onderzoeksperiode mag in principe maximaal 6 weken duren. Bij bepaalde uitzonderingen mag deze periode nog 2-4 weken langer duren. Bijvoorbeeld als er nog aanvullend onderzoek nodig is om in te kunnen schatten of de A. Bekemaschool de best passende plek is voor uw kind. Als de plaatsing een onevenredige belasting vormt voor de school, is dit een argument om de leerling niet toe te laten. De school gaat in dat geval met u op zoek naar een andere passende school. 

Kinderen kunnen vanaf hun 3e jaar worden ingeschreven. Rond 3 jaar en 6 maanden ontvangen de ouders van het ingeschreven kind een bewijs van inschrijving.

Inschrijven gebeurt nadat de directeur namens het bevoegd gezag van de school (schoolbestuur) een positief toelatingsbesluit genomen heeft. De directeur of namens deze de administratief medewerkster, informeert vervolgens de ouder(s)/verzorger(s).
De ouder(s)/verzorger(s) krijgen het inschrijfformulier van de directeur. Zij leveren deze ingevuld in bij de administratief medewerkster, deze stuurt de ouders een bevestiging van inschrijving.
De directeur overlegt met de leerkrachten van unit Terra (groep 1 en 2) over de groep van plaatsing. Zo nodig wordt de intern begeleider betrokken bij dit overleg. Bv. als er signalen zijn dat er sprake is van een zorgbehoefte.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen vooraf hun voorkeur kenbaar maken wat betreft vriendjes of vriendinnetjes. Zo mogelijk wordt het verzoek toegekend.
Bespreekpunten tijdens het overleg tussen de directeur en de leerkrachten van unit Terra zijn onder andere:
• Broertjes-zusjes: nieuwe leerlingen worden bij voorkeur niet in de groep geplaatst bij een broertje     of zusjes.
• Vriendje- vriendinnetje: in geval de ouder(s)/verzorger(s) een voorkeur hiervoor aangeven, wordt     bekeken of deze kan worden gehonoreerd.
• Verhouding jongens-meisjes: het streven is een ongeveer gelijke verhouding.

 

Starten en wennen
Op de eerste schooldag na de vierde verjaardag komt het kind voor het eerst naar school. Kinderen die vier jaar zijn geworden in een weekend, starten op maandag na dit weekend. Kinderen die in een vakantie vier jaar worden starten op de eerste schooldag na deze vakantie. De eerste week nog halve dagen. Bij uitzonderlijke gevallen is een uitzondering mogelijk. Het kind gaat in principe vanaf de derde week na de startdatum de volledige week naar school.

Kinderen die in de laatste twee weken voor de zomervakantie vier jaar worden, komen niet meer voor deze korte periode naar school. Dit is niet zinvol, omdat zij na de zomer deels in een andere groep starten. Deze kinderen starten direct per de eerste schooldag na de zomervakantie, halve dagen in de eerste week.

Wanneer kinderen direct na de zomervakantie starten, zal de kennismaking tussen de leerkracht, de ouders en het kind zo mogelijk plaatsvinden tijdens de laatste week van de zomervakantie. Deze afspraak wordt door de leerkracht wel nog vóór de zomervakantie gemaakt. Dit tijdstip heeft onze voorkeur, omdat er anders een periode van meer dan zes weken ligt tussen de start en het moment van kennismaking.

De leerkracht (of één van de leerkrachten) van de groep van plaatsing neemt contact op met de ouders/verzorgers voor een kennismaking met ouders en kind, vóórdat het kind definitief start. Dit vindt plaats na schooltijd.
Tijdens dit kennismakingsgesprek levert u het overdrachtsformulier van het kinderdagverblijf of van de peuterspeelzaal in bij de leerkracht.
Op deze manier is er ruimte en tijd voor ouders en leerkracht om elkaar te informeren en vragen te stellen. Tijdens dit moment maakt de leerkracht afspraken over een aantal dagdelen om te wennen, in ieder geval twee. Meer kan en vindt in overleg plaats tussen ouders en leerkracht(en). Het wennen vindt plaats in de groep van plaatsing.


Uitzonderingen
Kinderen die in de laatste twee weken voor de zomervakantie vier jaar worden, komen niet meer naar school. De reden hiervan is dat deze kinderen na de zomervakantie bij andere kinderen zullen zitten en het beter is dat zij met deze leerlingen starten. Zij starten direct per de eerste schooldag na de zomervakantie. Het is dus zaak dat ruim vóór de zomervakantie de directeur het initiatief neemt voor een overleg met de leerkrachten van unit Terra. Er vinden in dit geval geen wenmomenten plaats, maar wel een kennismaking met de leerkracht van de groep waarin het kind na de zomervakantie wordt geplaatst.


De directie hanteert bij de plaatsing een postcodebeleid en de volgende voorrangsregel:
Indien uw kind al een broertje of zusje op school heeft, krijgt het voorrang op de andere kinderen
We hanteren de volgende volgorde met betrekking tot postcodegebied:
1115                  Duivendrecht
1114                  Amsterdam-Duivendrecht
1111, 1112         Diemen-Zuid en Diemen-Centrum
1111, 1113         Diemen-Noord
1101 t/m 1109 Amsterdam Zuid Oost

 

Zij – instroom
Elk kind dat ouder is dan 4 jaar en reeds een andere basisschool heeft bezocht, valt niet onder
bovenstaande aanmeldprocedure.
Indien u uw kind wilt inschrijven op onze school, omdat u bijvoorbeeld verhuisd bent, is het belangrijk dat u eerst telefonisch contact opneemt met de directeur of de intern begeleider van de school. Zij geven u dan informatie over de mogelijkheden.
Indien de betreffende groep vol is (maximale groepsgrootte is 30) of er sprake is van een beperkte capaciteit door een complexe ondersteuningsbehoefte, dan zal de school dit duidelijk aangeven aan de ouders.
Dit verzoek is gericht aan de directie.
Indien er ruimte is om een kind te plaatsen heeft de school een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat de school samen met de ouders en de school van herkomst zal onderzoeken of onze school een geschikte plek is voor het kind of dat een andere school geschikter is.
Deze periode mag in principe maximaal 6 weken duren. Bij bepaalde uitzonderingen mag deze periode nog 2-4 weken langer duren. Bijvoorbeeld als er nog aanvullend onderzoek nodig is om in te kunnen schatten of de leerling bij ons op school kan zijn.
School verwacht van ouders dat zij met de school van herkomst gesproken hebben over de redenen voor vertrek.
Wij nemen contact op met de school van herkomst voor informatie over het kind.
Wij verwachten dat ouders hieraan meewerken.
Wanneer uw kind een zorgtraject heeft en/of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor uw kind is afgegeven, dan is de kans groot dat we uw kind niet het passende onderwijs kunnen geven wat hij/zij nodig heeft.