We bieden de kinderen een veilige leeromgeving. De sociale veiligheid van de kinderen hebben we beschreven in het beleidsplan veilige school. In dit plan nemen we ook de bijdrage van de medezeggenschapsraad met betrekking tot een gedragscode mee. Voor het meegeven van kinderen aan anderen hebben we een richtlijn opgesteld. Voor de kinderen geldt: Je bent aan het leren en je laat anderen leren. Dat is ons motto in de school.

Visie
De school is een plek voor alle kinderen waar zij veel leren op een prettige manier in een fijne klas en waar naast het leren leuk gespeeld kan worden met vriendjes en vriendinnetjes. Een veilige sfeer is voor iedereen belangrijk. Allereerst natuurlijk voor de kinderen. Zij moeten zich op hun gemak voelen in de klas en op school. Het is belangrijk, dat zij gezien worden door de leerkrachten en door hun klasgenootjes en dat zij relaties aan kunnen gaan. Ook voor de leerkrachten en het ondersteunend personeel is het belangrijk, dat zij in een prettige omgeving kunnen werken, waarbij zij onderdeel uitmaken van een professioneel team waarbij ruimte is voor ieders kwaliteiten. Natuurlijk is een goede sfeer belangrijk voor ouders, zij willen zich thuis voelen op de school, waardoor het ook gemakkelijk is om hun kind toe te vertrouwen aan onze verantwoordelijkheid.

Veiligheid heeft te maken met de pedagogische taak van de school, met burgerschapsvorming. Hoewel dit terrein veel groter is dan alleen de sociale en emotionele ontwikkeling, is het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden in dit kader heel belangrijk. Het is de taak van de school om kinderen te leren hoe zij zich in onze maatschappij en dus ook in onze school moeten gedragen. De school is daar een uitstekende plek voor. Immers kinderen kunnen hier gezamenlijk leren en ze kunnen van elkaar leren. We leren kinderen weerbaarder te zijn, conflicten op te lossen, grenzen aan te geven, in een groep te functioneren. De school is een prachtige oefenplaats. Kinderen zijn de hele dag met elkaar in interactie en leren samen spelen, samenwerken en met elkaar vriendschappen te sluiten en te onderhouden.

Op de A. Bekemaschool werken we op veel verschillende manieren aan het creëren van een veilig schoolklimaat. Dit bereiken we vooral door hier preventief aan te werken. Dit doen wij op de volgende manieren:
- goed en boeiend onderwijs
- ontwikkeling van een professioneel team
- het systematisch volgen van de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen
met Zien.
- werken met een vertrouwensperoon / contactpersoon en een veiligheidscoördinator
- het werken met klassenregels, schoolafspraken
- incidentregistratie
- pestprotocol
- time –out afspraken

De taken van de contactpersoon zijn gericht op de kinderen. Kinderen kunnen op eigen verzoek met de leerkracht in gesprek gaan over zaken die zij in vertrouwen willen bespreken. Kinderen kunnen hun vraag via de brievenbus kenbaar maken. In principe zijn deze gesprekken vertrouwelijk. Indien de leerkracht besluit dat er meer hulp ingeschakeld moet worden zal hij/ zij dit met medeweten van het kind doen.

De veiligheidscoördinator is samen met de directie verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid van de school. De coördinator ziet er op toe dat het beleid ook uitgevoerd wordt, zodat de veiligheid in de school voor iedereen gewaarborgd blijft.

Daarnaast beschikt de school over een aantal procedures, die ingezet kunnen worden als het nodig is:
Protocol Schorsen en verwijderen ASKO
Klachtenprocedure
Pestprotocol