In de onderbouw wordt thematisch gewerkt. Naast de thema’s uit Kleuterplein worden andere actuele thema’s aangeboden. Vanaf groep 3 wordt in de ochtend gewerkt aan de basisvakken: taal, lezen en rekenen. In de middag werken we thematisch volgens het A. Bekemamodel. De zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur) worden volledig thematisch aangeboden. Per schooljaar worden er 4 thema’s van elk hoofdvakgebied behandeld. Binnen het thematisch werken integreren we begrijpend lezen en woordenschat. Ook bij thematisch werken hanteren we een duidelijke structuur. De thema’s zijn vastgelegd in een jaarplanning en omvatten alle eindtermen van de zaakvakken. De duur van de thema’s is meestal 3 weken. De thema’s worden op unitniveau aangeboden. Dat wil zeggen dat alle kinderen uit een unit met hetzelfde thema bezig zijn. Groep 3 werkt met de thema’s vanuit de taalmethode. Bij elke thema staan leer- en onderzoeksvragen centraal en aan het eind van de periode worden de vragen geëvalueerd. Kinderen kunnen op heel veel verschillende manieren hun resultaten laten zien. In het thematisch onderwijs hebben wij begrijpend lezen en woordenschat geïntegreerd. Bij de opdrachten die beschikbaar zijn voor de thema’s gaan we uit van de theorie van de meervoudige intelligenties. De theorie van Howard Gardner hebben we vertaald naar ons onderwijs. Zo hebben we opdrachten ontwikkeld vanuit de kracht van de 8 intelligenties

Opdrachten intelligentie
DOE de lichamelijk- kinesthetische intelligentie
KIJK de visueel - ruimtelijke intelligentie
GETAL de logisch- mathematische intelligentie
SAMEN de interpersoonlijke intelligentie
TAAL de verbaal linguïstische intelligentie
MUZIEK de muzikaal – ritmische intelligentie
IK de intra persoonlijke intelligentie
NATUUR de naturalistische intelligentie

De opbouw van een thema is als volgt
1. De groepsgerichte leerkrachtles: kinderen krijgen veel input met betrekking
tot het thema. We bieden hen een rijke leeromgeving
2. Verwerking en keuzemomenten: kinderen kiezen verschillende opdrachten om de leerstof te verwerken en werken toe naar de antwoorden op de 5 leer- en onderzoeksvragen.
3. De evaluatie: kinderen presenteren hun eindresultaat