Kwaliteit
De school hanteert jaarlijks een kwaliteitscyclus, waarbij doelen en resultaten van het onderwijs geƫvalueerd worden. De school heeft in mei 2017 tevredenheidsonderzoeken gedaan onder ouders, leerlingen en personeel. De informatie uit de tevredenheidspeilingen wordt gebruikt om het beleid en de organisatie van de school verder te verbeteren en is onderdeel van het jaarplan en het schoolplan van de school. De school werkt met een leerlingenraad. De wensen van de kinderen worden in het team en de directive besproken.

Resultaten groep 8 in 2020
Uitstroom naar
VWO 2 9%
HAVO/VWO 5 23%
HAVO 6 27%
VMBO t/HAVO 3 14%
VMBO t 3 14%
VMBO k 3 14%

Resultaten eindtoets groep 8
De A. Bekemaschool gebruikt vanaf schooljaar 2023-2024 de doorstroomtoets van CITO als eindtoets De scores waren als volgt:
2016 214.3
2017 212.7
2018 205,3
2019 200,8
Ten gevolge van het coronavirus heeft in 2020 geen afname van de eindtoets plaatsgevonden. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft dit
besluit op 18 maart 2020 genomen en meegedeeld. De goed onderbouwde schooladviezen voor de leerlingen van groep 8 zijn leidend geweest voor de plaatsing op de scholen voor voortgezet onderwijs. Wij gaan hierbij uit van het protocol PO-VO.

Inspectie
Het laatste inspectiebezoek (oude stijl) was in 2014. De school heeft een basisarrangement

Onderwijstijd
Kinderen op de basisschool hebben na 8 jaar recht op 7520 uur onderwijs. Dat is gemiddeld 940 uur per schooljaar. De kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen gemiddeld 902 uur onderwijs per schooljaar en de kinderen vanaf groep 3 gemiddeld 975. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de eindnorm.