​​​Het is mogelijk om verlof aan te vragen voor uw kind als hiervoor een geldende reden is. Dit geldt voor alle kinderen vanaf 5 jaar. Indien u uw 4 jarige kind extra thuis wilt houden, bespreekt u dit met de leerkrachten geeft u dit door aan de administratie. Voor andere kinderen geldt dat er een formulier ingevuld moet worden. ​

Extra verlof kan worden aangevraagd als:

  • een ouder/verzorger vanwege zijn of haar werk niet in staat is vrij te nemen tijdens een schoolvakantie. Samen met het officiële aanvraagformulier moet er altijd een werkgeversverklaring worden overlegd aan de directeur. De aanvrager moet aantonen dat het feitelijk onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn en/of worden aangetoond dat een vakantie in de schoolvakanties zal leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald, is onvoldoende. Zelfstandig ondernemers of zzp-ers zullen een accountantsverklaring moeten overleggen.
  • de medische of sociale toestand van een van de gezinsleden daartoe noodzaakt;
  • bij zwaarwegende, uitzonderlijke gebeurtenissen; te denken valt aan een huwelijk, een huwelijks- of ambtsjubileum (koper, zilver, goud, diamant), of het overlijden van een bloedverwant. Wij verzoeken u altijd een kopie van de kaart of uitnodiging bij het formulier extra verlof te voegen. Ook bij afwijkende feestdagen i.v.m. geloof dient een bewijsstuk aangeleverd te worden bij de aanvraag extra verlof.
  • Ook een verhuizing kan reden zijn voor toekenning van extra verlof.

Er komen situaties voor waarin ook verlof vooraf moet worden aangevraagd. U kunt hierbij denken aan logopedie, speciale lessen onder schooltijd bij een andere instantie, bezoek aan andere scholen.

Het verdient aanbeveling vooraf te informeren bij de directie.

De officiële aanvraag gebeurt altijd schriftelijk. Ouders dienen een speciaal formulier hiervoor in te vullen en op te sturen. Verlof dient ruim van t​e voren worden aangevraagd. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Extra verlof wordt niet toegekend voor de volgende redenen:

  • een extra vakantie (bijvoorbeeld een wintersport) of extra vrije dagen vanwege een uitstapje (bijvoorbeeld voor een bezoek aan een pretpark).
  • een verlenging van de vakantie: later terugkomen wordt niet geaccepteerd.
  • goedkopere tickets
  • topsport: de leerplichtwet biedt geen vrijstellingsmogelijkheid.

Verder kunt u op de website Rijksoverheiddienst.nl nakijken of u voor uw kind(eren) buiten schooltijd verlof mag aanvragen.

Houdt u er rekening mee dat u als ouder tijdens de afwezigheid van uw kind de verantwoordelijkheid draagt voor uw kind en niet de school.

De directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.