• Nieuws

Beste ouder(s), verzorger(s), beste lezer,

Hierbij de vierde Nieuwsbrief van dit schooljaar.
In deze Nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:

Juliette Frans stelt zich voor
Social media en A. Bekema Instagramaccount
Evaluatie visie A. Bekemaschool
Invallers?

Beste ouders,

Ik ben Juliëtte Frans en ik kom uit het kleine West-Friese dorpje Warmenhuizen. Op dit moment sta ik met plezier elke woensdag in groep 5 voor de klas. Ik zit nu ook in mijn vierde jaar van de IPabo te Amsterdam en ik loop mijn LIO-stage op een dorpsschool bij mij in de buurt. Naast alle leerstof hoop ik de kinderen ook te leren dat de wereld niet alleen Amsterdam is, maar ook nog verder is. Ik houd namelijk enorm veel van reizen en ik kan niet wachten om weer op reis te gaan.

Groetjes,                                                                                               Afbeelding Juliette
Juliëtte

Social media en A. Bekema Instagramaccount
Afgelopen jaar heeft de Facebookpagina van de A. Bekemaschool wat stilgelegen, maar onlangs zijn we begonnen deze weer nieuw leven in te blazen. Bovendien hebben we sinds kort ook een heus Instagramaccount! Jullie kunnen de school nu dus ook volgen op Instagram: https://www.instagram.com/a.bekemaschool/.


We gebruiken deze social mediakanalen vooral ter promotie van de school en om nieuwe ouders te bereiken. Wat we op deze kanalen posten is dus vooral bedoeld om een beeld te geven van hoe we werken op de A. Bekemaschool. Voor communicatie naar ouders die al aan de school verbonden zijn, gebruiken we de nieuwsbrieven, Parro en mails, maar natuurlijk zijn jullie ook van harte welkom de kanalen te volgen. Hoe meer volgers en ‘likes’ we krijgen, hoe meer (potentiële) nieuwe ouders we ook bereiken. Let wel: de Facebook- en Instagramaccounts worden beheerd door leerkrachten. Verwacht dus geen (snelle) reactie op vragen die je via Facebook of Instagram stelt. Interactie op deze kanalen zal beperkt zijn.


Uiteraard zullen kinderen alleen herkenbaar op foto’s gedeeld worden als hiervoor door ouders toestemming is verleend. Over het algemeen zullen de kinderen veelal onherkenbaar in beeld zijn (bijv. alleen handen of ruggen).

Evaluatie visie A. Bekemaschool
In de Nieuwsbrief van 30 oktober bent u geïnformeerd over de 1e stappen van het team in het kader van de evaluatie van de visie van de A. Bekemaschool.


Zoals aangegeven zullen wij de ouders/verzorgers hierbij betrekken. Eerder was een oproep gedaan voor woensdag 6 januari. We merken dat het proces meer tijd vraagt; zorgvuldigheid voor alles. De 6e januari wordt verplaatst naar een nieuwe datum, die nog met u wordt gedeeld, uiteraard op tijd.


Graag informeren wij u over dit proces. Allereerst is het belangrijk de rol het team, de ouders/verzorgers en in het bijzonder de medezeggenschapsraad in dit proces te schetsen.


Het inhoudelijk proces voor wat betreft de evaluatie van de visie (later meer hierover) is aan het team van de school. Bij de evaluatie van de praktijk van het onderwijs, want dat is waar u als ouders elke dag via uw kind(eren) direct mee van doen heeft, zullen wij u betrekken door middel van stellingen. De informatie die hieruit komt zal worden meegenomen in het met name op het praktijkgerichte proces. Het moment waarop de stellingen aan ouders/verzorgers zullen worden aangeboden is afhankelijk van de voortgang van de evaluatie van de visie. Dit ‘praktijk’ moment volgt erna.


Uiteraard wordt de medezeggenschapsraad meegenomen in dit proces, zo wordt elke stap met de MR gedeeld en wordt om instemming gevraagd.


De start van het proces bestaat uit een oriëntatie op de bestaande visie en het verleden. Deze fase ligt inmiddels achter ons. Centraal is hierbij de vraag: wat willen we behouden? Aan de hand van stellingen is hier in groepjes teamleden over gesproken. Zoals hierboven al aangegeven, willen wij deze zelfde stellingen aan onze ouders voorleggen; uw inbreng nemen we mee in dit proces.


Het evaluatieproces is belangrijk, maar zeker ook de inhoud. Inhoudelijk bestaat een visie uit vier, met elkaar verbonden onderdelen: een ‘hoger doel’, ‘kernwaarden’, een ‘gewaagd doel’ en ‘kernkwaliteiten’.                                                                                  Afbeelding Doelen


Wat wordt verstaan onder deze vier onderdelen:
- ‘hoger doel’: ‘Waarom bestaat de school?’.


Wat is de essentie van onze school? Met het ‘hoger doel’ geeft de school aan wat haar bestaansgrond is. Het hoger doel geeft op een heldere, inspirerende en puntige manier aan wat de idealen van de school zijn.


- ‘kernwaarden’: ‘Waarvoor staat de school?‘


Met kernwaarden worden diepgewortelde overtuigingen aangegeven: wat vinden wij juist en van wezenlijk belang? Zij geven aan wat wij waar of onwaar, goed of slecht, begerenswaardig of juist afkeurenswaardig vinden. Het zijn morele doelen of idealen die worden nagestreefd.


- ‘gewaagd doel’: ‘Waar gaat de school heen?’


Het ‘hoger doel’ vormt de leidraad voor ons handelen, het geeft ons houvast. Het ‘gewaagd doel’ zet ons in beweging. Een ‘gewaagd doel’ doet ons als het ware opveren. Het is een uitdagend toekomstbeeld. Het kan alleen met veel inspanningen worden bereikt, maar ligt wel binnen handbereik. Het heeft iets onontkoombaars, iets wat gewoonweg moet. Belangrijk is om vooraf het eindresultaat zo concreet mogelijk te omschrijven en de termijn aan te geven waarbinnen het doel moet worden bereikt: ‘begin met het einde voor ogen’ (Stephen Covey).


- ‘kernkwaliteiten’: ‘Waar blinkt de school in uit?’


Kernkwaliteiten bepalen waar de school goed in is, in excelleert. Het zijn als het ware dieperliggende eigenschappen of sterktes die kenmerkend zijn voor onze school. Kernkwaliteiten zijn ook de positieve punten die buitenstaanders noemen als ze de naam van de school horen. Kernkwaliteiten brengen bezieling en energie met zich mee, maar leiden ook tot verbinding.


Tezamen vormen dit de vier componenten waaruit een visie bestaat. Deze onderdelen staan niet los van elkaar, maar staan in samenhang.


De stand van zaken: naast de oriëntatie, althans het teamdeel, is inmiddels de fase van het ‘hoger doel’ afgerond. Binnenkort zal deze worden besproken met de medezeggenschapsraad. Het is belangrijk de MR mee te nemen in dit proces, op alle onderdelen.


Mondkapjes en halen en brengen
Elke dag worden we via de media geïnformeerd over het coronavirus. Nog steeds zijn de bestaande afspraken voor wat betreft het verplicht 1,5 meter afstand houden.


Informatie Rijksoverheid:
Alle volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden, behalve als zij uit 1 huishouden komen. Zo wil de overheid de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Er zijn uitzonderingen voor speciale situaties, zoals voor mensen met een contactberoep.


Als u zich niet aan de coronaregels houdt, kunt u een boete van € 95 krijgen. De komende tijd handhaven politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) strenger en sneller op de maatregelen.


In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.


We zien dat gelukkig veel ouders en verzorgers zich aan deze afspraak houden bij het brengen en halen. Toch zien we ook dat een aantal ouders niet meteen na het brengen en halen het terrein rond de school verlaat. Hierbij dringend het verzoek dit wel te doen.


Vanaf 1 december zijn mondkapjes verplicht in openbare ruimtes. Is er een verplichting voor het onderwijs?


Informatie Rijksoverheid:
Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij jonge kinderen is de kans op besmetting klein en zijn de risico’s beperkt. Er zijn duidelijke afspraken wanneer je als onderwijspersoneel of leerling thuisblijft. Ook zijn er duidelijke afspraken over de 1,5 meter afstand, dit is alleen tussen volwassen verplicht.


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/onderwijs


Invallers?
Het is alweer december! In deze periode kan het voorkomen dat leerkrachten in verband met ziekte een kortere of langere periode thuis zijn. Ouders/verzorgers worden uiteraard geïnformeerd over de afwezigheid. Wanneer een leerkracht positief is getest (corona) worden de ouders/verzorgers van de betreffende groep hier uiteraard altijd zo snel mogelijk over geïnformeerd. In een dergelijk geval zal de GGD-contact opnemen met de school en advies geven hoe om te gaan met deze situatie.


De afgelopen weken zijn drie groepen een aantal keren verdeeld. Tot nog toe zijn er geen groepen naar huis gestuurd. Dit in tegenstelling tot vele andere basisscholen. Het kan voorkomen dat het niet meer lukt om een geschikte invaller te vinden, omdat deze niet meer beschikbaar zijn of omdat de afwezigheid in de ochtend wordt gemeld. Het kan gebeuren dat een leerkracht zich bv. op maandag prima voelt, maar op dinsdagmorgen klachten heeft. Het vinden van een invaller is, zeker in deze tijd, dan vrijwel onmogelijk. En helaas is er nog steeds sprake van een tekort aan leerkrachten, met name in de grootstedelijke gebieden.


Wanneer groepen en leerkrachten meerdere dagen extra worden belast door de aanwezigheid van een andere groep, kan het gebeuren dat ouders/verzorgers bij voorkeur de dag ervoor wordt verzocht hun kind thuis te houden. Dreigt een dergelijke situatie, dan gaat de schoolleider altijd in overleg met het team en neemt vervolgens een besluit. U moet er rekening mee houden, dat dit inderdaad een keer kan voorkomen, die kans is reëel.