• Nieuws

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Inmiddels ligt de herfstvakantie alweer achter ons en is de school weer gestart. Deze week zijn (eindelijk) weer ouders in de school geweest. Fijn om hen weer te ontmoeten! Voor u ligt de derde Nieuwsbrief met veel informatie, het lezen waard. Namens het team wens ik u een fijne volgende periode van het schooljaar en een fijn weekend!

Met hartelijke groet,

P. (Paul) Arends

In deze derde Nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:
Een bericht van Buurtgezinnen
Een traktatie van de Ouder Commissie (!)
De Kinderboekenweek
Corona: thuisblijven of niet?
Studiedagen 25 en 26 oktober
Smartwatches in de school
Naschoolse Opvang
Vervanging bij ziekte

 Afbeelding buurtgezinnen

 

Opvoeden doen we samen, gezinnen voor gezinnen

Herken je dat? Soms zit alles tegen en stapelen problemen zich op binnen een gezin. Ouders kunnen met heel veel moeite alle ballen in de lucht houden. Ze hebben weinig puf over voor de opvoeding, waardoor de kinderen soms te weinig aandacht krijgen. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of….

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het zwaar hebben aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin.

Kan jouw gezin wel wat ondersteuning gebruiken of wil je juist steungezin zijn?

Meer info nicole.vdspek@buurtgezinnen.nl of 06-22847481, of via de website www.buurtgezinnen.nl

Een traktatie van de Ouder Commissie (!)
Op dinsdag 5 oktober was de dag van de leraar. In het kader van deze dag is het team getrakteerd door de Ouder Commissie met een verzameling van allerlei lekkernijen en een mooie welgemeende kaart. Heel hartelijk dank voor deze blijk van waardering!

Vervanging bij ziekte
Inmiddels ligt de herfstvakantie achter ons en is de herfst in al zijn facetten aanwezig. Het is ook de periode van de griep…en ook leerkrachten kunnen hierdoor besmet raken. Het is dus zaak afspraken te maken over de organisatie van het onderwijs binnen de school en welke gevolgen dit kan en zal hebben voor de leerlingen en u als ouder(s), verzorger(s).
Om met de deur in huis te vallen; de praktijk van elke dag laat zien dat het vinden van invallers lastig is en zo het zich laat aanzien, blijft dit nog wel een tijdje zo. Hoe zal worden gehandeld in geval een leerkracht afwezig is?

1e dag van afwezigheid:
1.Er wordt een invaller gezocht. Wanneer dit niet lukt worden de volgende stappen gezet:
2.De groepen 1-2 worden niet verdeeld over de andere groepen. Wij vinden dit niet verantwoord. De ouders van deze kinderen wordt gevraagd hun kind thuis te houden. Uiteraard als het lukt een dag van tevoren. Als het echt niet anders kan voor schooltijd, voor acht uur in de ochtend. De school is verantwoordelijk voor noodopvang. Ouders die niet in de gelegenheid zijn hun kind thuis op te vangen of oppas te regelen, kunnen hun kind naar school brengen. Deze kinderen worden opgevangen.
3.De handelwijze met betrekking tot de leerlingen van de groepen 3 t/m 8:
-deze kinderen worden de eerste dag opgevangen in twee leegstaande basecamps op de 1e verdieping bij groep 8. Dit kan omdat groep 8 les krijgt op het leerplein bij deze lokalen. De loslopende medewerkers houden samen toezicht op de groep waarvan de leerkracht afwezig is. De eigen leerkracht heeft vooraf een noodpakket opgesteld; hier wordt door de betreffende groep mee gewerkt.

2e dag van afwezigheid:
De groep die op de 1e dag is verdeeld, komt weer naar school en krijgt les van een leerkracht van een andere groep. Deze laatste groep is dan een dag thuis.

3e dag van afwezigheid en verder:
De groep die als laatste thuis was komt weer naar school en de volgende groep is een dag thuis. Enz.

Op deze manier wordt zo goed als mogelijk de ‘pijn’ verdeeld over alle ouders en wordt deze niet bij steeds dezelfde groep ouders gelegd.

De Kinderboekenweek (KBW)
Op woensdag 6 oktober startte de KBW met als thema “worden wat je wil”. Het team heeft onder aanvoering van onze lees coördinator juf Laura de school ingericht voor deze speciale periode in het schooljaar.
Er was een grootse opening waarbij een ‘beroepen vossenjacht’ in de school werd gehouden. Heel fijn dat een flink aantal ouders zich hadden aangemeld om als ‘vos’ te fungeren! Heel leuk al die beroepen in de school en natuurlijk helemaal de verhalen die zij ‘beroepsmatig’ vertelden. Superleuk! Dank aan al die ouders die aanwezig waren. Zonder hen was deze vossenjacht niet mogelijk geweest.
Tijdens de KBW zijn er speciale lessen gegeven, was er een tekenwedstrijd en vanaf groep 5 naast de tekenwedstrijd ook een schrijfwedstrijd. Deze waren verbonden aan de lessen die door de landelijke organisatie van de KBW zelf zijn uitgegeven. De winnaars ontvingen een ‘gouden’ schildersezel of een ‘gouden’ veer.
Vanaf groep 4 konden de leerlingen meedoen aan een voorleeswedstrijd. In de eigen groep werd voorafgaand aan de finale op vrijdag 13 oktober een voorleeswedstrijd gehouden waaruit één of twee winnaars kwamen.
Op vrijdag 13 oktober was de finale voorleeswedstrijd. Voorafgaand aan de wedstrijd was de prijsuitreiking van de groepen 3 en 4. De prijsuitreiking van de groepen 1-2 was op deze dag in de ochtend in de eigen groep. Alle deelnemers aan de wedstrijd hebben een prachtig boek gekregen. De winnaar een originele Bekema – voorleeswedstrijd - beker.
Het was een lastige klus voor de jury, want eigenlijk gunden zij alle winnaars zo’n beker. Dus het juryberaad nam best even tijd in beslag. Uiteindelijk zijn zij er goed uitgekomen. Al met al was het een waardige afsluiting van de KBW!

Corona: thuisblijven of niet?
In de vorige Nieuwsbrief (d.d. 24 september jl.) las u over de versoepelingen die het kabinet per 25 september jl. heeft afgekondigd. Inmiddels zien we dat het aantal besmettingen weer oploopt. Welke gevolgen dit eventueel voor de scholen zal hebben hopen we op dinsdag 2 november tijdens een persconferentie van het kabinet te horen. Tot die tijd is de ‘BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8 – thuisblijven of niet?’ van toepassing. Hierin leest u hoe te handelen in geval van bv. klachten die
passen bij corona. Ingeval van wijziging van de adviezen of opgelegde verplichte maatregelen wordt u hierover uiteraard geïnformeerd.
De beslisboom wordt is naar u Parnassys apart toegestuurd.

Studiedagen 25 en 26 oktober
Afgelopen maandag en dinsdag was de school gesloten in verband met studiedagen van het team. Waar gingen deze over? Op maandag heeft het team onder andere nagedacht over de vormgeving van het onderwijs op de Bekema. Eén van de opdrachten was: stel dat je over ongeveer 5 jaar de school inloopt, wat zie je dan? Hoe ziet de school eruit? Hoe wordt het onderwijs vormgegeven? Er zijn veel ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs die maken dat het belangrijk is hier nu al over na te denken. Zo is er in dit verband gesproken en nagedacht over inhoud en vormen van thematisch onderwijs. Op dinsdag was er tijd voor zelfwerkzaamheid en is o.a. de Meldcode (Huiselijk geweld en kindermishandeling) besproken. Hierin staat hoe scholen om moeten gaan in geval van een vermoeden van kindermishandeling. Helaas komt dit voor en is het belangrijk hier goede afspraken over te maken. Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
Andere voorbeelden: De leerkrachten van groep 1/2 hebben onder andere gesproken over het registreren van de ontwikkeling van de leerlingen middels het observatiesysteem en plannen gemaakt voor leerlingen die iets extra's nodig hebben op gebied van taal of rekenen.

De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 hebben zgn. ‘groepsambities’ met betrekking tot rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen opgesteld. Met andere woorden: welke niveaus worden groepsgewijs de komende periode nagestreefd? Er is hard gewerkt in een fijne en plezierige sfeer!

Op de studiedag is er ook nagedacht over mogelijke vormen van verrijking binnen en buiten de groep.

Naast verbreding en verdieping in de groep, is er gekozen voor de zogenaamde flexgroepen. Deze groepen krijgen op vrijdag 1,5 uur een programma buiten de groep. Deze groepen zullen flexibel zijn in samenstelling en in onderwerp. Na 6 tot 8 weken kan de flexgroep plaatsmaken voor een nieuwe flexgroep, met een nieuw onderwerp en een andere samenstelling van de groep. Mogelijk gaat een kind naar een flexgroep om samen techniek te ontdekken, of wordt het geplaatst in een flexgroep over mindset. Andere voorbeelden zijn: extra uitdaging bij rekenen bv. door het kennis laten maken met verschillende getal systemen, maar ook filosoferen, creatief denken of ontwerpend leren. Maar ook leren doorzetten is van belang. Hoe ga je om met situaties wanneer het even tegenzit?

We gaan hiermee van start op vrijdag 5 november in de groepen 5, 6 en 7. De groepen 3 en 4 krijgen voorlopig nog een gedifferentieerd aanbod in de weektaak. Groep 8 is op dit moment druk met eigenaarschap van hun eigen leerproces.

We zullen deze vorm voor de kerstvakantie met elkaar evalueren.

Wat betreft de groepen 1-2 wordt door juf Roxanne met plusleerlingen gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn creatief denken en leren leren.

Smartwatches in de school
Het gebruik van mobiele telefoons/smartwatches neemt steeds meer toe. Ook kinderen beschikken steeds eerder over een “mobieltje”. Vanuit de school is er begrip voor het feit dat de kinderen een mobiele telefoon of smartwatch hebben, zodat zij voor hun (werkende) ouders bereikbaar zijn. De kinderen mogen hun telefoon/smartwatch meenemen naar school. Onder schooltijd staat de telefoon/smartwatch op stil of hij is uit. De telefoon/smartwatch wordt bij binnenkomst ingeleverd bij de leerkracht. Deze bewaart de telefoon/smartwatch op een centrale, veilige plek in een bak, totdat het weer tijd is om naar huis te gaan. Kinderen die hun telefoon/ smartwatch niet inleveren en ergens anders (in hun tas) bewaren zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van waardevolle spullen, waaronder telefoons/smartwatches.

Naschoolse activiteiten
Door toedoen van de coronapandemie zijn de activiteiten in het kader van de naschoolse opvang helaas komen te vervallen. Voor de duidelijkheid; dit betreft niet de naschoolse opvang georganiseerd door KMNKind en Co. Deze gaat natuurlijk gewoon door. De directeuren van de Grote Beer en de Bekema gaan binnenkort in gesprek met Kidz Movement over het weer opstarten van de activiteiten. U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen.