• Nieuws

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij de tweede Nieuwsbrief van dit schooljaar.

In deze tweede Nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:
Versoepelingen en ouders (weer) in de school
Op de koffie bij de MR
Planning rapportgesprekken nieuwe stijl
Terugkoppeling Oudertevredenheidsonderzoek

Versoepelingen en ouders (weer) in de school
Het zal u niet zijn ontgaan; het kabinet heeft versoepelingen aangekondigd. Dit betekent dat vanaf 25 september vrijwel alle maatregelen die nu nog gelden binnen de school per die datum komen te vervallen. De meest in het oog springende maatregel die is komen te vervallen is de verplichte 1,5 meter afstand houden. Deze verplichting is veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Alleen de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven gelden ¹. In deze brief leest u over de gevolgen van deze stappen. De vorm die is gekozen is die van vraag-antwoord. Deze zijn één op één genomen uit informatie van de Rijksoverheid.

Mocht u nog aanvullende informatie wensen, kunt u contact opnemen met de directie van de school.

Na de vragen en antwoorden zal worden ingegaan op wat één en ander betekent voor de toegang tot de school door onze ouder(s)/verzorger(s).

Wat gebeurt er met de quarantaineregels voor leerlingen in het primair onderwijs? (PO)
Per 20 september is het quarantaineadvies voor de hele klas bij een besmette leerling vervallen. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep of klas en individuele nauwe contacten en samenhang met de privé situatie. Het blijft wel van belang om leerlingen en hun ouders te informeren over de besmetting in de groep of klas, zodat in bijzondere omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot met een verhoogd risico op ernstig beloop, maatwerk geleverd kan worden in samenspraak met de GGD en eventueel de behandelaar van de huisgenoot.

Wat betekenen de versoepelingen voor het besmettingsgevaar in de klassen? (PO)
Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor leerlingen is versoepeld. Als een leerling positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Klasgenoten van de besmette leerling kunnen wel naar school. Ouders ontvangen een brief met het verzoek hun kind nauwlettend in de gaten te houden op het ontstaan van ziekteverschijnselen en te testen bij klachten die passen bij corona. Eventueel kunnen klasgenoten die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld door een speelafspraak bij het besmette kind thuis) wel een quarantaineadvies krijgen. Ook bij een groter aantal besmettingen in de klas kan de GGD er eventueel toe overgaan toch een hele klas een quarantaine- en testadvies te geven. Dit is aan de professionele inschatting van de GGD.

Nu de quarantaineregels worden losgelaten zullen kinderen vaker besmet worden. Is de strategie groepsimmuniteit opbouwen? (PO)
Nee. De gevolgen van de maatregel dat een hele klas in quarantaine moet als er één leerling besmet is, weegt in deze fase met een toenemende vaccinatiegraad niet meer op tegen de bescherming die het biedt. Elke dag niet op school, is er één te veel. Jonge kinderen worden niet of minder ernstig ziek: ze hebben een zéér mild ziekteverloop als ze besmet raken. Ook zijn ze minder besmettelijk dan volwassenen. En de meeste volwassenen om hen heen hebben de mogelijkheid gehad zich te laten vaccineren. Bovendien blijft het advies gelden dat kinderen met klachten (verkoudheidsklachten met koorts, benauwdheid en/of veel hoesten) zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten.

Uiteraard blijven kinderen die corona hebben thuis tot ze, na minimaal 7 dagen na de test, 24 uur klachtenvrij zijn.

Betekenen de versoepelingen ook meer risico op besmettingsgevaar voor ouders?
De versoepelingen betekenen inderdaad een verhoging van het risico van besmetting bij ouders. Het OMT heeft advies uitgebracht en gelet op de hoge vaccinatiegraad van volwassenen en de verminderde besmettelijkheid van kinderen wordt dat risico aanvaardbaar geacht.

Mogen ouders/verzorgers weer de school in, nu de 1,5 meter regel is vervallen?
De maatregel om verplicht 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september te vervallen. Deze verplichting is veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school, om bijvoorbeeld hun kind bij het klaslokaal op te halen en voor ouderavonden.

Als slechts een enkele leerling in quarantaine gaat, blijft dan de verplichting tot het geven van afstandsonderwijs nog in stand?
Nee. Scholen zijn niet verplicht om afstandsonderwijs te bieden aan een leerling die kortdurend ziek thuis is, dus ook niet aan een individuele leerling die door aan Covid-19 gerelateerde ziekte of quarantaine tijdelijk geen fysiek onderwijs kan volgen. Wel wordt van scholen verwacht dat zij zich inspannen de continuïteit van het onderwijsprogramma te borgen, bijvoorbeeld door huiswerkopdrachten mee te geven. Dit geldt anders voor leerlingen met een kwetsbare gezondheid: daar geldt wel een plicht tot het bieden van een volwaardig programma.

Wat wordt er van scholen verwacht qua administratie? Moeten zij bijhouden wie met wie heeft gespeeld en samengewerkt, zodat bepaald kan worden wie in quarantaine moet bij een besmetting?
De GGD bepaalt wie tot een nauw contact gerekend wordt, en doet dit vooral in samenspraak met de ouders van de besmette leerling. Dat kunnen dan ook klasgenoten zijn, als die bijvoorbeeld bij de besmette leerling thuis zijn geweest. Scholen hoeven hier geen administratie voor bij te houden.

Moeten de ouders/verzorgers en onderwijspersoneel een CTB (coronatoegangsbewijs) laten zien als er een activiteit vanuit school wordt georganiseerd, zoals een viering of een musical?
Nee dat is niet nodig als het een onderwijsactiviteit betreft.

Wat betekent één en ander voor de toegang tot de school door onze ouder(s)/verzorger(s)?
Na de herfstvakantie (maandag en dinsdag is de school gesloten in verband met studiedagen) kunnen ouders voor het eerst weer de school in. Hoe gaat één en ander in zijn werk? Hieronder leest u de planning en acties:

-week van maandag 25 t/m 29 oktober (week na de herfstvakantie):
Na de herfstvakantie (maandag en dinsdag is de school gesloten in verband met studiedagen) kunnen ouders voor het eerst weer de school in. Hoe gaat één en ander in zijn werk? Hieronder leest u de planning en acties:

-week van maandag 25 t/m 29 oktober (week na de herfstvakantie):
Maandag 25 oktober: studiedag (de school is gesloten). Om 9.00 u. sturen de leerkrachten een Parro-bericht naar alle ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 om in te tekenen; zij kunnen de school inlopen van woensdag 27 oktober t/m vrijdag 29 oktober. Deze ouders worden gespreid over deze dagen uitgenodigd. Wij vinden het onverstandig om alle ouders in één keer gelijktijdig binnen te laten. Dit in verband met de geadviseerde 1,5 meter afstand (zie eerder in deze Nieuwsbrief). Zie verder hieronder.

Dinsdag 26 oktober: de school is gesloten in verband met een studiedag.

Woensdag 27 oktober: ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen tot 8.45 uur de school inlopen en met hun kind(eren) meelopen naar het eigen lokaal.

Donderdag 28 en vrijdag 29 oktober: idem als woensdag 27 oktober.

Vanaf maandag 1 november willen we deze ouders verzoeken hun kind weer uit te zwaaien vanachter de hekken van het schoolplein.

-Vanaf de week van maandag 1 november (tot het eind van het schooljaar) mogen de ouders van de kinderen van de groepen 1-2 op de maandagen en vrijdagen weer zoals voor de pandemie met hun kleuter mee de school in. Op maandag is er spelletjesochtend en op vrijdag voorleesochtend. De ouders mogen dan tot 08.45 uur in de school blijven om met groepjes kinderen een gezelschapsspelletje te doen (maandag) en voor te lezen (vrijdag).
Op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen halen de leerkrachten de kinderen buiten op en blijven de ouders achter het hek, zoals dit afgelopen periode ook in zijn werk ging.¹Basisregels blijven

¹Basisregels blijven
Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Handen wassen, geen handen schudden, testen bij klachten, frisse lucht
Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elle boog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Op de koffie bij de MR en de directeur
Ouders met vragen over allerlei zaken met betrekking tot de school zijn dit schooljaar weer van harte welkom. Onder het genot van koffie of thee is er dan de mogelijkheid tot een goed gesprek. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen. Volgens de laatste versoepelingen kan één en ander in de school plaatsvinden. Hierbij alvast de data voor in de agenda: 1 oktober, 26 november, 18 maart en 3 juni. Van harte aanbevolen!

Planning rapportgesprekken nieuwe stijl groepen 1 t/m 8
Vorig schooljaar heeft een leerteam binnen de school in overleg met het team en de medezeggenschapsraad een nieuw rapport en een nieuwe cyclus wat betreft oudergesprekken opgesteld. Dit schooljaar is het eerste schooljaar waarop volgens de nieuwe cyclus wordt gewerkt. Het inschrijven voor de oudergesprekken gaat zoals voorgaande jaren via de app Parro.
De leerlingen van de groepen 1-2 ontvangen geen rapport. De ouders komen wel op gesprek. Dit gesprek wordt gevoerd naar aanleiding van de Parnassys leerlijnen jonge kind, het observatie instrument ZIEN! en natuurlijk overige observaties.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen een rapport in een mapje. Dit mapje gaat mee met het kind tot het einde van groep 8.

Dit jaar zullen er drie vaste oudergesprekken zijn en een ronde oudergesprekken die optioneel is. Voor deze optionele ronde gesprekken zult u door de leerkracht uitgenodigd worden als dit nodig is. Er is in vergelijking met eerdere jaren een nu verplicht eindgesprek bijgekomen, om zo het jaar met ouders af te sluiten.

Eerste oudergesprek
Dit is het kennismakingsgesprek, ook wel het ‘omgekeerde oudergesprek’ genoemd. In dit gesprek worden nog geen resultaten besproken, maar draait het om het leren kennen van uw kind door middel van vragen stellen. Deze gesprekken worden gehouden in de week van 11 t/m 15 oktober a.s. Dit is de week voor de herfstvakantie. Op maandag 27 september a.s. wordt Parro om 16.00 u. opengezet. U kunt dan intekenen voor dit gesprek.

Tweede oudergesprek
Het tweede oudergesprek is naar aanleiding van de eerste ronde Cito-toetsen. De resultaten van deze toetsen worden in dit gesprek besproken. Deze gesprekken worden gehouden in de week van 7 t/m 11 februari 2022.

Derde oudergesprek
Het derde oudergesprek is een gesprek waarvoor u door de leerkracht van uw kind uitgenodigd wordt als dit nodig is, of als dit in de tweede gespreksronde afgesproken is. Dit gesprek is dus op initiatief van de leerkracht. Deze gesprekken worden gehouden in de week van 4 t/m 8 april 2022. Deze gesprekken zullen uitsluitend plaatsvinden in de middag.

Vierde oudergesprek
Het vierde oudergesprek is naar aanleiding van de tweede ronde Cito-toetsen en is tevens het afsluitende gesprek van het schooljaar. De resultaten van deze toetsen worden in dit gesprek besproken en ook welke bijzonderheden overgedragen zullen worden naar de volgende leerkracht. Deze gesprekken worden gehouden in de week van 27 juni t/m 1 juli 2022. Deze ronde gesprekken vindt ook in de middag plaats.

Terugkoppeling Oudertevredenheidsonderzoek
Vorig schooljaar is onder de ouder(s)/verzorger(s) een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Een niet representatief aantal heeft gereageerd op het verzoek de vragen te beantwoorden. Hierdoor was het niet mogelijk een objectief plaatje van de school aan u voor te leggen. Interessant is de vraag hoe het komt dat maar zo weinig ouders hebben gereageerd, vooropgesteld dat diegenen die dit wel hebben gedaan hiervoor uiteraard worden bedankt. Over de inhoud van deze reacties kan niet worden gecommuniceerd, immers het onderzoek is niet representatief. Zoals eerder aangegeven is met een aantal van deze ouders inmiddels gesproken.

Op hoofdlijnen is de conclusie dat op een aantal vragen geen (goed) antwoord gegeven kon worden, omdat betreffende ouders (bijna) niet in de school waren geweest, ten gevolge van de pandemie. Dit betreft vooral de ouders van de jongste leerlingen. En een deel van de vragen sloot niet goed aan bij de actualiteit. Het is belangrijk hieruit lessen te trekken en een volgend onderzoek uit te zetten op een moment dat de school weer volledig toegankelijk is en de vragen die worden gesteld nog eens kritisch na te lopen op vooral de mate van actualiteit. Dank aan de ouders die bereid zijn gevonden hun feedback te geven!

Tot zover deze Nieuwsbrief.

Voor nu wens ik u en uw kind(eren) alvast een fijn weekend toe.
Namens het team,

Paul Arends