• Nieuws

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 
In deze vijfde Nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:
Nationaal Programma Onderwijs
Flexgroep
Studiedag donderdag 3 februari
Definitief advies voortgezet onderwijs 1 februari
Nieuwe leraarondersteuner Isa Groot
Rapporten
Corona en nieuwe quarantaineboekjes
 
We merken dat er een behoefte bestaat de Nieuwsbrief ook in het Engels te kunnen lezen. Een ouder heeft aangegeven, een vertaling te willen maken. Vanaf deze Nieuwsbrief treft een samenvatting in het Engels aan. Uiteraard zijn wij hier heel dankbaar voor! Een mooi staaltje van ouder-school samenwerking.
 
Nationaal Programma Onderwijs
U heeft er vast over gelezen of gehoord: het Nationaal Programma Onderwijs. Het is de hoogste tijd u hierover te informeren.
Scholen zijn tijdens de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 in verband met de Coronapandemie weken achtereen gesloten geweest. Tijdens deze weken is er thuisonderwijs gegeven. Om achterstanden tegen te gaan schiet de overheid het onderwijs te hulp met een enorm bedrag: €8,5 miljard voor 2,5 jaar.  
Natuurlijk heel fijn dat de overheid met dit enorme bedrag de scholen te hulp schiet, echter nog steeds is er sprake van een groot tekort aan externe deskundigen en leraren. Gegeven deze omstandigheden, maar met name wat betreft effectiviteit is het meer zinvol te investeren in een professionele en verbetercultuur in de school en gebruik maken van technieken die echt werken (‘evidence based’). Zo is bewezen dat peer tutoring (leerlingen ondersteunen elkaar, onder begeleiding van een deskundige leerkracht), één op één begeleiding en professionalisering van leraren de meeste leerwinst opleveren. Met verlengde schooldagen en zomerscholen wordt weinig effect bereikt, maar kosten wel veel tijd om te organiseren.
Uiteindelijk maakt een sterke leraar voor de klas het verschil.  
 
Op de A. Bekemaschool vertaalt zich bovenstaande in de volgende acties:
 
-begeleiden van de leerkrachten bij het geven van het leerstofonderdeel begrijpend lezen (pre-teaching)
-stimuleren van leesplezier en leesbevordering
-extra ondersteuning anderstalige leerlingen in de groepen 1-2 (NT-2)
-aanschaf van en werken met het woordenschatprogramma Logo 3000 ¹ in de groepen 1-2. 
-aandacht voor begaafde leerlingen (in de zgn. Flexgroep/Plusgroep en extra ondersteuning in de groepen 1-2)
-extra rekenonderwijs aan kleine groepen (tutoring)
-stimuleren van ouderbetrokkenheid i.s.m. een externe adviseur
 
¹LOGO 3000 is een slimme en goed onderbouwde aanpak voor de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling. LOGO 3000 biedt heel aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden. In een doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters in groep 1 en 2.
 
Flexgroepen (deze tekst is ook verstuurd op 8 november 2021 jl.)
Onze intern begeleider, Clemeyns van Foreest is dit schooljaar gestart met de zgn. ‘flexgroepen’. 
Op de A. Bekemaschool is behoefte aan verrijkingsonderwijs. We hebben niet gekozen voor een vaste verrijkingsgroep om de volgende redenen:
 
Nadelen van vaste verrijkingsgroepen van een dagdeel per week:
-          Opbied cultuur “ik zit in de plusklas”.
-          Groepsleerkracht heeft vaak weinig zicht op de vorderingen en ontwikkeling van leerling
-          Groepsleerkracht kan denken dat er in de klas geen aangepast programma meer nodig is.
 
Om zoveel mogelijk kinderen te laten profiteren van een vorm van verrijkingsonderwijs hebben we gekozen voor de flexgroepen en spreken we van talenten bij leerlingen:
·         Dit legt minder de nadruk op Hoogbegaafd
·         Variatie in groepen mogelijk, na 4-8 weken evalueren
·         Ook de mogelijkheid om eens andere leerlingen de kans te geven om met verdiepende opdrachten bezig te zijn.
·         Leerlingen hebben verschillende behoeften in het leren van vaardigheden. Je kunt de focus elke periode op een andere vaardigheid leggen en daar ook andere kinderen voor selecteren.
·         Flexgroepen krijgen 1,5 uur per week buiten de groep onderwijs en opdrachten voor in de groep.
·         Flexgroepen kunnen ook groepsdoorbroken worden samengesteld.
·         Per vaardigheid die er extra geoefend gaat worden kunnen er andere kinderen in die flexgroepen zitten. Deze kinderen worden samen met Clemeyns en de leerkracht geselecteerd.
·         De focus kan liggen op bijvoorbeeld: mindset, doorzetten, filosoferen, ontwerpend leren met techniek, samenwerken of onderzoekend leren.
 
Op vrijdag 5 november is Clemeyns van Foreest begonnen met flexgroepen samengesteld uit de groepen 5, 6 en 7. De focus ligt op doorzetten, ook als het lastig is en het verschil tussen de vaste en groei mindset. De leerlingen krijgen ook een opdracht mee naar de klas die ze zelf moeten maken. Naar mijn mening was de eerste keer een succes en waren de leerlingen enthousiast. De komende 6 weken ga ik met deze vaste groep aan het werk. Na de kerstvakantie zal de nadruk op een andere vaardigheid liggen en komen er wellicht andere leerlingen in aanmerking.
 
Na de kerstvakantie zullen we ook in de groepen 3, 4 en 8 gaan kijken hoe we dat vorm gaan geven.
 
Definitief advies voortgezet onderwijs 1 februari
Op dinsdag 1 februari ontvangen de leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers het definitief advies voortgezet onderwijs. Deze ouders/verzorgers ontvangen een aparte uitnodiging. Dit advies wordt nog voor de Eindtoets (20 en 21 april) gegeven. Alle benodigde informatie vindt u in het Protocol overstap PO-VO via de website van de school: https://www.abekemaschool.nl/images/www.abekemaschool.nl/Documenten/Protocol_PO-VO_A_Bekemaschool_Definitief.pdf
In dit verband: meester Pim biedt extra ondersteuning aan de leerlingen van groep 8, zodat ook zij zo optimaal mogelijk profiteren van het NPO.
 
Studiedag donderdag 3 februari
De data van de studiedagen worden voorafgaand aan het nieuwe schooljaar ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De schoolleider legt een voorstel aan de MR voor, welke vervolgens goed wordt doorgesproken. Op deze manier wordt vanuit diverse invalshoeken het voorstel besproken en zo wenselijk en mogelijk aangepast.
 
Op donderdag 3 februari heeft het team een studiedag. Wat staat op het programma? 
-Tijdens deze periode van het schooljaar vinden de Cito-onderzoeken plaats in de groepen 3 tot en met 8. Afgenomen worden: begrijpend lezen (gr. 4 t/m 8), spelling (gr. 3 t/m 8), rekenen-wiskunde (gr. 3 t/m 8), technisch lezen (gr.3 t/m 8). Tijdens de studiedag analyseert het team samen de resultaten. Aan de hand van de resultaten worden groepsplannen geëvalueerd en/of bijgesteld. Ook is er tijd ingeruimd voor het invullen van de rapporten.
 
Nieuwe leraarondersteuner Isa Groot
Vorige week maandag is Isa Groot gestart als leraarondersteuner ² voor Terra. 
Isa werkt met pluskinderen, LOGO 3000 (woordenschat), fonemisch bewustzijn, begeleiding op het leerplein enz. We hebben er alle vertrouwen in dat Isa een meerwaarde zal zijn binnen Terra/ de A. Bekemaschool. Veel succes Isa!
Isa werkt op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.
Hieronder stelt Isa zich aan u voor. Veel succes en plezier Isa!
 
Mag ik mij even voorstellen? 
Mijn naam is Isa Groot en ik ben per 1 januari bij de A. Bekemaschool komen werken. De school zocht een leraarondersteuner voor de groepen 1 en 2.
 Isa Groot
  
 
Gelukkig dat ik diegene mag zijn. Ik heb vele jaren ervaring in het onderwijs als leerkracht en als ambulant begeleider. In 2016 ben ik uit het onderwijs gegaan en heb toen voor verschillende bedrijven gewerkt als receptioniste. 
Door Corona miste ik echter de gezelligheid en de kinderen, vandaar mijn terugkeer in het onderwijs.
In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met yoga, persoonlijke ontwikkeling en het beluisteren van Podcasts. Ik heb een vriend die huisschilder is en ik woon zowat om de hoek van de school in Betondorp.
Ik hoop de komende jaren mijn steentje bij te mogen dragen aan de visie en missie van de Bekema.
Wie weet zien wij elkaar gauw weer in de groepen.
 
²Wat doet de leraarondersteuner?
 
Het belangrijkste verschil tussen een onderwijsassistent en een leraarondersteuner is dat een leraarondersteuner zelfstandig taken mag uitvoeren zoals lesgeven en toetsen nakijken.
 
De leraarondersteuner verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning en onderwijsvoorbereiding. De leraarondersteuner verzorgt instructie en begeleiding van leerlingen in samenspraak met de leraar.
 
Rapporten
Zoals u weet wordt dit schooljaar gewerkt met een nieuw rapport en hieraan gekoppeld een nieuwe gesprekkenreeks. In het kort: 
 
Het eerste oudergesprek voor de herfstvakantie was een kennismakingsgesprek, ook wel het omgekeerde oudergesprek genoemd. 
Het tweede oudergesprek is na de eerste CITO onderzoeken in februari, met één gezamenlijke avond.
Het derde oudergesprek is op inschrijving met een specifieke vraag of wordt geïnitieerd vanuit de leerkracht. Deze oudergesprekken vinden alleen in de middag plaats, onder werktijd tot 17.00 uur.   
Het laatste oudergesprek is na de tweede CITO onderzoeken in juni en vinden alleen in de middag plaats (tot 17.00 uur). 
Ouders groepen 1-2 krijgen geen rapport, wel een gesprek.
 
De planning wat betreft de eerstvolgende rapportgesprekken:
-Op maandag 7 februari om 16.00 u. tot en met vrijdag 11 februari zetten de leerkrachten Parro open. U kunt dan intekenen voor de gesprekken.
-De rapporten gaan eruit op donderdag 10 februari.
-De rapportgesprekken zijn in de week van maandag 14 februari. 
-De ouderavond is op donderdag 17 februari tot uiterlijk 21.00 uur. Deze avond is niet voor de ouders van groep 8, zij hebben op dinsdag 1 februari adviesgesprekken voortgezet onderwijs.
 
Corona en nieuwe quarantaineboekjes
Sinds 11 januari geeft het Protocol Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs aan dat er geen quarantainemaatregelen van toepassing zijn bij 1 of 2 besmettingen in de klas; wel bij 3 of meer besmettingen in een klas binnen 7 dagen.
Klasgenoten van één of twee besmette leerlingen kunnen naar school indien klachtenvrij. Zij laten zich wel testen bij (milde) klachten, ook bij neusverkoudheid. Bij milde klachten volstaat een zelftest, bij zwaardere klachten moet de test afgenomen worden door de GGD. Bij 3 of meer gevallen binnen 7 dagen in dezelfde klas, is er sprake van een uitbraak en dient het advies van de GGD te worden gevolgd. In geval van de Bekemaschool betekent dit dat, gelet op de beperkte ruimte in de basecamps de betreffende groep in zijn geheel in thuisquarantaine zal gaan.
 
We merken dat het aantal besmettingen thuis toeneemt. Dit was te verwachten met de laatste corona variant. Fijn dat de meeste ouders/verzorgers de school hierover informeren. Helaas komt het voor dat dit niet gebeurt. Het is erg belangrijk dat u ons informeert en op de hoogte houdt. Het doel is de school open te houden en groepen niet naar huis te sturen. We kunnen dit alleen wanneer iedereen hieraan zijn steentje bijdraagt. Graag uw aandacht voor de brief die op 10 januari jl. is gestuurd, waarin de nieuwe quarantaine regels worden uitgelegd: 
 
Op vrijdag 21 januari zullen de leerkrachten weer schriftelijk schoolwerk meegeven aan de leerlingen: een quarantaineboekje. Wilt u uw kind een tasje meegeven? Dit werk is uitsluitend bedoeld om te maken in geval de groep van uw kind in quarantaine moet. Legt u dit werk dus op een aparte plaats voor het eventuele geval dat de groep in quarantaine gaat.
 
Namens het team wens ik u een heel fijn weekend!
P.(Paul) Arends