• Nieuws

Corona, informatieavond groep 1 t/m 7, bezoek aan school volwassenen met checklijst overheid, brengen en halen, verkeerssituatie rond school en veiligheid

Beste ouder(s), verzorger(s),

Het schooljaar is gestart! Het was afgelopen maandag weer een fijn weerzien op de pleinen en in de school. We hopen dat u een fijne vakantie hebt genoten, waar dan ook.

Samen met u en de leerlingen gaan we dit jaar weer aan de slag en hopen wij op een fijne samenwerking met u als ouders. Wij hebben het volste vertrouwen hierin.

We ontkomen er niet aan in deze eerste Nieuwsbrief stil te staan bij de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, in het bijzonder de gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school en wat een en ander voor als ouders betekent.

Helaas is corona het land nog niet uit, het virus vraagt nog steeds om waakzaamheid. In de school en daarbuiten. Alertheid van iedereen blijft van belang. Ook dit schooljaar wordt u tijdig geïnformeerd over ontwikkelingen. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en het bestuur van ASKO. Een en ander heeft bijvoorbeeld direct gevolgen voor het volgende onderwerp in de Nieuwsbrief: de informatieavond van woensdag 1 september aanstaande.

Informatieavond groep 1 t/m 7

U heeft het vast gezien op de website: op woensdag 1 september is de informatieavond.

Toen de jaarplanning werd opgesteld was er natuurlijk de hoop dat de avond 'gewoon' binnen de muren van de school gehouden zou kunnen worden. Binnen de school is bekeken of dit inderdaad zou kunnen, met inachtneming van de 1,5 meter. Helaas merkten wij dat ieders veiligheid, die van de ouders maar ook die van teamleden niet op elk moment gegarandeerd kon worden.

Om die reden is ervoor gekozen via het programma Teams de avond te organiseren. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via Parro.

Het is gebruikelijk dat de directeur van de school op deze avond de ouders informeert over de ontwikkelingen en plannen voor het nieuwe schooljaar. Ook hier is een oplossing voor gevonden. Vanuit het Jaarplan 2020-2021 wordt u door middel van een korte videopresentatie meegenomen in deze plannen en ontwikkelingen. Deze zal tijdens de Teams bijeenkomsten door de leerkrachten voor alle ouders zichtbaar zijn. Binnenkort kunt u het jaarplan op de website van de school vinden. U kunt deze later, op een voor u prettig moment nog eens rustig nalezen. Vorig schooljaar is het jaarplan vanzelfsprekend met het team, het bestuur en de Medezeggenschapsraad besproken. De MR heeft na goede inhoudelijke gesprekken en enige aanpassingen formeel ingestemd met het plan.

Aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals.

Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m.

Er situaties denkbaar waarin u als ouders, maar ook andere volwassenen wel de school in kunnen. Wanneer kan het wel?

Er zijn een aantal situaties denkbaar:

- Een leerling wordt onder schooltijd behandeld door een externe specialist, bijvoorbeeld een logopedist of een orthopedagoog.

- Er zijn situaties denkbaar waarbij het noodzakelijk is een ouder toegang tot de school te verlenen; bijvoorbeeld een gesprek tussen ouder en logopedist of een andere zorgverlener. Wanneer een dergelijke afspraak gemaakt kan worden via Teams of Skype verdient dit de voorkeur. Steeds weer zal een afweging worden gemaakt.

- Wanneer ouders niet beschikken over digitale hulpmiddelen en het toch van belang is een gesprek te voeren. In een dergelijk geval zal een afspraak met de betreffende ouder worden gemaakt, bij voorkeur met één.

Deze afspraken zullen plaatsvinden in goed geventileerde ruimtes en vooraf, bij binnenkomst zullen altijd een aantal vragen worden gesteld, die alle positief beantwoord moeten worden: de zogenaamde Triage. Zie hiervoor het bijgevoegde schema in de bijlage.

checklijst corona overheid

Bezoekers wordt gevraagd naam, adres en telefoonnummer op te schrijven.

Wellicht komt bovenstaande nogal streng en stevig over. U moet zich realiseren dat genomen stappen helaas nog steeds nodig zijn.

Steeds weer worden voorkomende situaties afgewogen. Wat kan wel en wat (nog) niet?

Tenslotte willen wij benadrukken dat het erg belangrijk is contact met alle ouders goed te onderhouden, in belang van de leerlingen. Wij zoeken steeds naar mogelijkheden, passend binnen de voorschriften.

Het is fijn te merken dat ouders hierin met ons meedenken.

Brengen en…halen

Het is weer even wennen om elke dag de (jongere) kinderen te brengen en te halen. Gelukkig went dit snel. Het kan voorkomen dat u om een bepaalde reden niet in staat bent uw kind(eren) na schooltijd op te halen en met een andere persoon afspraken heeft gemaakt. Hierbij het verzoek dit tijdig te melden bij de leerkracht of juffrouw Pien.

Kinderen worden niet meegegeven aan een voor ons vreemde persoon. Het is echt belangrijk dat de ouder(s) van het betreffende kind zelf contact opnemen.

Verkeerssituatie rond de school en veiligheid

Hierboven is het al aangegeven; het was deze week fijn de kinderen en velen van u weer te ontmoeten. Fijn dat de meeste ouders zich aan de 1,5 meter maatregel houden! Het ziet er naar uit dat dit voorlopig nog wel zal moeten.

De inrichting van de omgeving rond de school is nog in volle gang. Dit vraagt van alle gebruikers aanpassen en geven en nemen op deze beperkte ruimte. Meestal gaat het goed, soms zijn er spanningen. Voortdurend is de school hierover in gesprek met de gemeente, ouders en in het bijzonder de Medezeggenschapsraad. De A. Bekemaschool (MR-en en directeuren) en basisschool de Grote Beer trekken hierin samen op.

Binnenkort kunt een brief tegemoetzien van de gemeente waarin concrete acties worden aangekondigd.

Afsluitend mag ik namens het team alle ouders en verzorgers en alle leerlingen een fijn en gezond schooljaar toewensen!