• Nieuws

Hierbij de vijfde (eindelijk!) Nieuwsbrief van dit schooljaar. Het zal u niet verbazen; een aantal onderwerpen zijn corona-gerelateerd. Gelukkig zijn er ook nog andere zaken te melden!

Nog maar kortgeleden kon er worden geschaatst, er was hierdoor veel plezier. Een welkome onderbreking en/of uitlaatklep te midden van al het ‘coronagedoe’. Jammer dat de Elfstedentocht niet doorging (persoonlijke noot van de auteur)!
Er is een fijn vooruitzicht: op zaterdag start de voorjaarsvakantie. We hopen dat iedereen lekker even de boel de boel kan laten en, zo mogelijk kan genieten van wat vrije tijd. Heerlijk. U had het vast al gezien, maar toch een herinnering: op woensdag 3 maart is de school gesloten in verband met een studiedag van het team.

Dan nu de Nieuwsbrief. Hierin leest u over de volgende onderwerpen:
Corona-gerelateerd:
- Thuisquarantaine naar aanleiding van een besmetting op school
- De wet op de privacy en dan?
- Hygiëne bezoek GGD

Verder in deze nieuwsbrief:
- Vervanging…of toch niet?
- Cito M-toetsen
- Visie-traject: kernwaarden: waarvoor staan wij?
- Definitief advies voortgezet onderwijs
- Gevonden voorwerpen
- Uw kind (laten) ophalen?

Thuisquarantaine naar aanleiding van een besmetting op school
Tijdens de afgelopen week is een leerling positief getest. Hoe gaat de school hier momenteel mee om? Er wordt altijd gehandeld in overleg met de GGD. Ook wordt gewerkt aan de hand van het ‘Protocol Basisonderwijs’:

Verplicht:
• Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.
• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon (of: categorie 1- en 2-contacten zoals verwoord in de handreiking bco) gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. Wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met een deel van de klas door vaste groepen te vormen ¹, kan in overleg met de GGD bekeken worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten (categorie 3), waarvoor geldt: testen op dag 5 na het laatste contact wordt geadviseerd en geen quarantaine.
• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.

¹ Inderdaad wordt in de basecamps, waar mogelijk en afhankelijk van het aantal leerlingen, gewerkt met vaste groepjes. We merken wel dat de oppervlakte van de relatief kleine basecamps het niet altijd mogelijk maakt de gehele dag in deze kleine groepjes te werken. Wanneer er inderdaad een besmetting bij een leerling in de groep heeft plaatsgevonden, is de kans groot dat de hele groep inclusief de leerkracht verplicht in quarantaine gaat. Een en ander vindt plaats in nauw overleg met de GGD.

De wet op de privacy en dan?
Wanneer een leerling positief wordt getest volgt de school de adviezen van de GGD op en wordt bovenstaande procedure uitgevoerd. Ouders zijn niet verplicht een test te laten afnemen. Ouders zijn ook niet verplicht bij de school de uitkomst van een coronatest te melden. Strikt genomen mag de school ouders hier niet om vragen. Het is aan de ouder de school hierover te informeren.
In geval van een besmetting binnen een groep is de thuisquarantaine verplicht en wordt geadviseerd te testen op dag 5 na het laatste contact. Wie zich niet laat testen blijft nog 5 dagen in quarantaine.

Ouders die er voor kiezen niet te testen of de uitslag van een test (negatief of zelfs positief) niet met de school te delen, moeten zich realiseren dat deze keuze verregaande gevolgen kan hebben. Besef wat de consequenties kunnen zijn! Los van de onverantwoorde kans op besmetting van de andere leerlingen en medewerkers werkt dit averechts voor wat betreft het veiligheidsgevoel van diezelfde medewerkers. Zéker als het een medewerker betreft met onderliggende klachten of als deze medewerker samenwoont met een gezinslid met onderliggende klachten. Een en ander kan in het ergste geval leiden tot uitval met als gevolg dat het onderwijs aan de kinderen in gevaar komt, of zelfs niet meer gegeven kan worden.
Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Kortom: wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is in geval van klachten te testen en de school te informeren. Het doel is de school open te houden; wij gaan ervan uit dat dit doel door iedereen wordt gedeeld.

Hygiëne bezoek GGD
Gelet op de huidige situatie kunnen scholen de GGD Amsterdam vragen om een hygiëne bezoek. Afgelopen maandag heeft dit bezoek plaatsgevonden. Het doel hiervan is het mogelijk te maken dat alle leerlingen weer fysiek naar school kunnen en blijven gaan. Om het risico op besmettingen op scholen zo laag mogelijk te houden, biedt de GGD Amsterdam elke basisschool een ondersteunend hygiëne adviesbezoek aan. Tijdens het bezoek komt een adviseur hygiëne & infectiepreventie van de GGD langs. De adviseur loopt samen met de schoolleiding alle coronamatregelen door en bespreekt welke maatregelen op locatie genomen kunnen worden.

Vervanging…of toch niet?
Het kan gebeuren dat een leerkracht afwezig is door ziekte, studie of andere oorzaken. Uiteraard wordt in een dergelijk geval direct gezocht naar vervanging. Deze vervanging wordt gezocht bij de vervangingspool van de ASKO, één en ander volgens de richtlijnen van ASKO. Er zijn ook diverse uitzendorganisaties op de markt. Zij bieden hun diensten aan tegen enorm hoge bedragen. Het beleid is om hier zo weinig mogelijk, liefst geen gebruik van te maken.
Helaas kan het voorkomen dat voor een groep geen leerkracht beschikbaar is en dat gegeven de huidige situatie waarin we ons bevinden (corona) er geen onderwijs gegeven kan worden. Ouders wordt dan gevraagd hun kind thuis te houden. Zij ontvangen in principe uiterlijk een dag tevoren deze informatie. Onder ´normale´ omstandigheden zou ervoor worden gekozen een groep eerst nog een dag te verdelen over de andere groepen, echter gelet op de huidige dwingende voorschriften is dit niet mogelijk: groepen kunnen niet worden gemengd in verband met eventuele besmetting.

Het corona-virus is alweer een jaar onder ons. Het lerarentekort lijkt hierdoor wat naar de achtergrond verdwenen, maar zeker in de stedelijke gebieden waaronder Amsterdam en naaste omgeving, is dit tekort nog verre van opgelost.

Natuurlijk wordt gewerkt aan oplossingen. Zo zijn wij actief bezig om als het ware een ‘schil’ van personen op te bouwen, die bereid zijn af en toe in te vallen. Kent u iemand met een onderwijsbevoegdheid die wellicht kan worden benaderd om een keer of vaker in te vallen, dan graag!

Cito M-toetsen
Deze week is een start gemaakt met de afname van de Cito M (midden)-toetsen bij de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Na de voorjaarsvakantie wordt dit voortgezet. Op de studiedag van 3 maart zullen de toetsen door de leerkrachten worden geanalyseerd en wordt bekeken of er eventuele stappen gezet moeten worden wat betreft het aan te bieden onderwijs. Uiteraard zullen de ouders worden geïnformeerd over de resultaten, hier wordt u t.z.t. over geïnformeerd.

Visie-traject: kernwaarden: waarvoor staan wij?
Het is alweer even geleden…een studiedag in verband met de evaluatie van de visie van de school. We merken dat de schoolsluiting ook van invloed is op dit belangrijke proces. Maar het team gaat hier desondanks ‘gewoon’ mee door! De laatste studiedag had betrekking op het opstellen van kernwaarden. Ofwel: ‘waarvoor staan wij?’. Kernwaarden zijn diepgewortelde overtuigingen die aangeven wat wij juist en van wezenlijk belang vinden. Kernwaarden geven aan waarvoor de school staat. Het zijn idealen die wij nastreven, waarderen en die ons motiveren. Kernwaarden inspireren en binden ons.
Tijdens de studiedag zijn door het team in concept kernwaarden voorgesteld en is nagedacht over gedragsregels. Welk gedrag zien we bij onszelf, bij de leerlingen en bij onze ouders? Deze gedragsregels zijn in concept opgesteld en worden tijdens de studiedag op 3 maart afgerond. Vervolgens worden de voorstel-kernwaarden aan de Medezeggenschapsraad ter instemming voorgelegd.

Definitief advies voortgezet onderwijs
Kortgeleden hebben de leerlingen van de groepen 8a en 8b samen met hun ouders het definitief eindadvies voortgezet onderwijs ontvangen. Dit advies is gebaseerd op meerdere leerjaren en is opgesteld in goed overleg tussen de leerkrachten, de intern begeleider en de directeur. Het was voor de kinderen (en hun ouders) een spannend moment, zéker als je aan het eind van de dag aan de beurt kwam.
Gelukkig is de school nu open en kan de Eindtoets worden afgenomen. In principe worden de adviezen niet meer bijgesteld, alleen wanneer de uitslag van de Eindtoets hoger uitvalt dan verwacht is heroverweging mogelijk. Wanneer ouders dit wensen, zal de school met ouders in overleg gaan over het advies en uiteindelijk wordt besloten of het advies wel óf niet wordt bijgesteld. De uiteindelijke beslissing ligt bij school. Wanneer de school besluit het advies niet naar boven bij te stellen is de school verplicht dit met redenen te motiveren.

Gevonden voorwerpen
Op maandagmiddag 1 maart zal na schooltijd tot 17.00 uur op het schoolplein van de groepen 1 t/m 5 een bak met ‘gevonden voorwerpen’ worden gezet. Ouders die iets missen, kunnen met in achtneming van het dragen van een mond-neus-masker en anderhalve meter hun geluk beproeven. Als het regent staat de bak in de school. Het verzoek is om in dat geval even aan te bellen.

Uw kind (laten) ophalen?
De stelregel is dat een leerling niet wordt meegegeven aan iemand die wij niet kennen. Het kan een keer voorkomen dat u niet in de gelegenheid bent uw jongere kind op te halen. Het is dan belangrijk dat u de school informeert over degene die hem/ haar komt ophalen. Wij vragen dit door middel van een email door te geven aan de leerkracht of Pien.

Dank voor uw aandacht!
En voor nu alle kinderen en ouders een heel fijne vakantie gewenst!