• Nieuws

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij de 7e Nieuwsbrief van dit schooljaar met de volgende onderwerpen:

Oekraïne
Even voorstellen
Onderwijs: Nationaal Programma Onderwijs
Onderwijs: GO! of IPC?
Update verkeerssituatie rondom de scholen
Jarigen (een nieuw kopje in de Nieuwsbrief)
Vragen of suggesties?

Oekraïne
Vreselijk wat er nu gebeurt in Oekraïne! Dagelijks zijn we getuige van een steeds groter wordende vluchtelingenstroom als gevolg van een verschrikkelijke oorlog die is uitgebroken. We hopen op dat er zo snel mogelijk een einde komt aan dit enorme drama!
Het is gebruikelijk dat, zeker na een vakantie, binnen de groepen even met elkaar wordt stilgestaan bij vakantiebelevenissen. Dit keer speelden er helaas al ingrijpende gebeurtenissen waar veel kinderen thuis en door het nieuws al van op de hoogte waren: er is oorlog uitgebroken en Rusland is Oekraïne binnen gevallen. Uiteraard vreselijk nieuws wat jong en oud momenteel bezighoudt. Zo is in de groepen 4 t/m 8 tijdens de lessen Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) aandacht geweest voor dit onderwerp. In de groepen 1-2 en 3 is aandacht geweest voor het thema ‘Vrede’. Op deze manier sluiten wij aan bij de belevingswereld van de kinderen.
Afgelopen woensdag hebben de kinderen om 11.55 uur op het plein gestaan en het lied “Wij Staan Hier Sterk, kinderen uit Nederland zingen voor Kinderen uit Oekraïne” gezongen, samen met al die andere scholen in Nederland die hebben meegedaan aan deze actie. Muziek verbindt en gaat alle landsgrenzen over. Het tijdstip 11.55 uur geeft de ernst van de situatie aan. Wie wil kan een bedrag overmaken op https://giro555.nl/

Even voorstellen

Lisette

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij wil ik mezelf graag even aan u voorstellen. Ik ben Lisette Wiersma en sta sinds kort met veel plezier voor groep 4 op de maandag. Dit zal ik blijven doen tot de zomervakantie. Ook zal ik een aantal dagen voor andere klassen staan als er inval nodig is. Ik kijk uit naar de rest van het schooljaar!

Onderwijs: Nationaal Programma Onderwijs
Regelmatig informeren wij u via de Nieuwsbrief over uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs op de Bekema. Maar hoe staat het met de resultaten?

Twee keer per jaar worden de resultaten van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem (Cito) geanalyseerd en met het hele team besproken. Ook bespreken we de trendanalyse. Deze toont de resultaten die de verschillende jaargroepen door de jaren heen hebben behaald op een bepaalde toets.
We evalueren deze trendanalyse over de afgelopen drie jaar op schoolniveau en op groepsniveau. We bekijken of we de streefdoelen hebben behaald per vakgebied op groepsniveau en stellen ons onderwijs er de komende periode op af. Dit doen we samen en met de specialisten van de school.

Technisch lezen: de streefdoelen zijn schoolbreed vrijwel geheel behaald.
We maken hierbij gebruik van een kwaliteitskaart waarop de aanpak stapsgewijs is aangewezen. We zien dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt. Wanneer we zien dat het streefdoel niet is gehaald, wordt dit besproken met de leesspecialist en wordt structureel meer aandacht gegeven aan de leerlingen die dit nodig hebben. Een en ander wordt verwerkt in een groepsplan.

Spelling: de streefdoelen zijn schoolbreed vrijwel geheel behaald.
Begrijpend lezen: alle streefdoelen zijn schoolbreed behaald. In elke groep is vooruitgang geboekt.

Rekenen en wiskunde: de streefdoelen zijn schoolbreed vrijwel geheel behaald.

Natuurlijk steven we elke dag naar vooruitgang. In ieder geval willen we het goede niveau vasthouden. Een voorbeeld hiervan is een opfrisworkshop over de aanpak van begrijpend lezen aan de leerkrachten door de leesspecialist.

Een resultaat om trots op te zijn! Erg fijn dat het Rijk de scholen extra middelen geeft om eventuele achterstanden weg te werken. We zien dat dit op de Bekema inmiddels zijn vruchten afwerpt.

Onderwijs: Go! of IPC?
Op de Bekema worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek aan de hand van thema’s aangeboden. De wereld buiten de school is ook niet ingedeeld in aparte ‘vakken’. Al jaren wordt op de Bekema op deze manier gewerkt. We zien dat op het gebied van wereldoriëntatie de ontwikkelingen niet stil staan en dat er inmiddels meerdere ‘smaken’ zijn. Het team wil zich graag blijven ontwikkelen, ook op het gebied van wereldoriëntatie. Het leerteam visie-ontwikkeling heeft samen met het team een selectie gemaakt uit een aantal methodes thematisch werken. We zoeken een methode die aansluit bij de huidige manier van werken, maar die ook alle facetten van de 21e eeuwse vaardigheden in zich heeft.
De uitkomst van deze selectie: de methode GO! of IPC (International Primary Curriculum) zullen de komende maanden worden uitgeprobeerd. Het leerteam monitort het proces.
Het team start met GO! Op woensdagmiddag 2 maart heeft het team een workshop bijgewoond van een adviseur van GO! Het thema Wonen en Bouwen zal worden uitgeprobeerd. Over een maand zal een adviseur van IPC een workshop aanbieden.

 wonen en bouwen

GO! in het kort: wereldoriëntatie, burgerschap, wetenschap & techniek, kunst & cultuur worden geïntegreerd en in samenhang aangeboden. Kortom: geïntegreerd onderwijs. Het onderwijs wordt vanuit leerlijnen en leerdoelen aangeboden. Centraal punt in deze methodiek: de leerkrachten leren kinderen vragen te stellen in plaats van antwoorden te geven. Ook het vak begrijpend lezen is net als schrijven, luisteren en spreken in de thema’s van GO! geïntegreerd.

Weet u het nog? Op 9 december in de avond is een aantal ouders met elkaar en leden van het leerteam in gesprek gegaan aan de hand van een aantal stellingen. Deze avond heeft voor ons waardevolle informatie opgeleverd. Deze input wordt meegenomen bij het maken van een definitieve keuze.
Wordt vervolgd! We houden u op de hoogte.

Update verkeerssituatie rondom de scholen
Afgelopen december vonden er in de donkere ochtendspits kort na elkaar twee aanrijdingen plaats tussen een fietsend kind en een auto op de oversteekplek van de Astronautenweg. Een paar maanden daarvoor had Veilig Verkeer Nederland, op aandringen van de MR-en van beide scholen (Grote Beer en de A.Bekema), een rapport opgesteld over het gebrek aan verkeersveiligheid rondom de scholen. Dit, aangevuld met continue vragen van de GroenLinks-fractie aan de wethouder, leidde afgelopen december tot een overleg met beide MR-en, VVN en de gemeente. Hier zijn een aantal verbetervoorstellen uitgekomen die de gemeente, na de verkiezingen, aan de raad zal voorleggen ter goedkeuring. Het gaat om deze drie voorstellen:

1. Oversteekpunt Satellietbaan
Er komt een zebrapad, verkeersborden en vaste paaltjes vlak langs de rijweg. De wens om de drempels hoger en steiler te maken stuitten nog op veel verzet bij de gemeente met als argument: deze voldoen aan de landelijke norm.
oversteekpunt Satelietbaan

2. Oversteekpunt Begoniastraat
De Begoniastraat wordt aan 1 kant van de brug afgesloten voor autoverkeer. Daarnaast komt er een oversteekplaats aan de kant van het Dorpsplein. Het verzoek om daar een zebrapad van te maken is nog niet overgenomen door de gemeente.

 oversteekpunt Begoniastraat

3. Parkeerplekken
Er zijn nu 4 parkeerplaatsen (Kiss & Ride) voor de ingang van het plein voor de onderbouw van de A. Bekemaschool en voor de fietsstalling van de Grote Beer. Precies op de plek waar er tijdens de spits heel veel verkeer is van kinderen op de fiets en te voet. Die plekken zullen verdwijnen en aan de stoep teruggegeven worden. Kinderen die met de auto worden gebracht, kunnen parkeren bij de Begoniastraat of Satellietbaan en het laatste stukje lopen.

 

Jarigen in maart (vast item vanaf deze Nieuwsbrief)
1 maart Annely, gr.6 (jarig op 29 februari), Marly, gr.6
4 maart Andrei, gr.1-2b
5 maart Tom, gr. 1-2a
6 maart Kasper, gr. 3
9 maart Novah, gr.7
11 maart Silke, gr. 7
13 maart Dean, gr.4, Fayenna, gr. 4
16 maart Viktor, gr. 4 Tung, gr. 5
23 maart Finn, gr.8, Pelle, gr.7
25 maart Kymora, gr.3
27 maart Kjell, gr.8
31 maart Fiene, gr.3

Aan de kinderen die al jarig waren: alsnog van harte gefeliciteerd!
Aan de kinderen die binnenkort jarig zijn: alvast van harte gefeliciteerd!

jarig

Vragen of suggesties?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of suggesties, stuurt u dan een berichtje naar p.arends@askoscholen.nl

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend!
P. (Paul) Arends