Jaarkalender

Juli 2024

18 jul Hele dag

groep 8 vrij

19 jul Hele dag

alle leerlingen vrij

20 jul Hele dag

Zomervakantie t/m 1 september 2024

September 2024

2 sep Hele dag

Alle leerlingen op school

17 sep Hele dag

informatie avond groepen 1 t/m 7

24 sep Hele dag

informatie avond groep 8

26 sep Hele dag

groepen 1 t/m 3 op school

26 sep Hele dag

sportdag groep 4-8

30 sep Hele dag

start omgekeerde oudergesprekken groepen 1-8

Oktober 2024

3 okt Hele dag

reservedag sportdag gr. 4-8

3 okt Hele dag

groepen 1 t/m 3 op school

25 okt Hele dag

studiedag alle leerlingen vrij

26 okt Hele dag

herfstvakantie t/m 3 november 2024

November 2024

4 nov Hele dag

studiedag alle leerlingen vrij

27 nov Hele dag

studiedag alle leerlingen vrij

December 2024

5 dec Hele dag

alle leerlingen middag vrij

20 dec Hele dag

alle leerlingen middag vrij

21 dec Hele dag

kerstvakantie t/m 5 januari 2025

Februari 2025

13 feb Hele dag

studiedag alle leerlingen vrij

14 feb Hele dag

studiedag alle leerlingen vrij

15 feb Hele dag

voorjaarsvakantie t/m 23 februari 2025

April 2025

14 apr Hele dag

Kamp groep 8 t/m 17 april

18 apr Hele dag

paasweekeind t/m 21 april 2025

26 apr Hele dag

meivakantie t/m 11 mei 2025

Mei 2025

29 mei Hele dag

hemelvaartvrij t/m 30 mei 2025

Juni 2025

9 jun Hele dag

2e pinksterdag, alle leerlingen vrij

10 jun Hele dag

studiedag alle leerlingen vrij

25 jun Hele dag

studiedag alle leerlingen vrij

10 jul Hele dag

laatste schooldag (gewone tijd)

11 jul Hele dag

zomervakantie t/m 24 augustus 2025

Augustus 2025

25 aug Hele dag

alle leerlingen op school